“Mürşid-i umumi” kavramını açıklar mısınız?


"İşte, hayalen oraya gittik. Bak, harika bir surette hüsn-ü suretle hüsn-ü sîreti cem eden o mürşid-i umumî, o hatib-i kudsî, cevâhir dolu bir kitab-ı mucizülbeyan eline alarak, bütün insanlara mele-i âlâdan nâzil olan bir hutbe-i ezeliyeyi okuyor."(1)

İrşat; talim ve terbiye anlamındadır; mürşit ise; talim ve terbiye eden şahıs, hoca, rehber anlamlarına geliyor. Buradaki mürşid-i umumi tabiri; Peygamber Efendimiz (asm)'in bütün insanlığı, getirdiği din ve vahiy ile terbiye ve irşat etmesi, anlamındadır. Umumi tabiri ise; Peygamber Efendimiz (asm)'in, peygamberliğinin bütün insanlara şamil ve evrensel olması anlamına geliyor.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Reşhalar, Dördüncü Reşha.