Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz sayıda insanı yaratma kudretine sahip olduğunu, imanımız gereği ve mantıken biliyoruz; ama mahiyetini tam olarak idrak edemiyoruz. Bu konuyu akla takrib edecek açıklama ve örnekler verir misiniz?


Evvela, Allah, cennet ve cehennemi yaratıp, onları ve içindekileri bekaya mazhar etmekle ebedi yaratmasına ve ebedi zenginliğine bir örnek vermiş oluyor. Şimdi bizim vücudumuz nasıl yaratılıyor ise, başka vücutlar da aynı şekilde yaratılabilir. Yani Allah’ın halihazırdaki yaratmaları ilerideki ya da imkan noktasındaki yaratmalarına bir delil, bir teminat hükmündedir. Yaptıkları yapacaklarının teminatı gibidir.

İkincisi, bugünkü fen ilimlerinin ifadesine göre, evrenin oluşumu milyarlarca yıl sürmüştür. Bunları da dikkatle incelediğimiz zaman, ebedi yaratmanın küçük bir nümune ve provaları olduğunu görüyoruz. 

Üçüncüsü, sonsuz olan bir sıfatın hakiki anlamda ihata ile idraki mümkün değildir. Sınırlı bir varlığın sınırsız bir sıfatı kuşatarak inceleyip idrak etmesi mümkün değildir. Ancak bazı icraat ve fiillerinden, cüzi bir kıyas ile aklı yatıştırıp teskin edebiliriz.