"Velayet" kesbî midir, vehbî midir?


Velayetin sadece vehbî ya da kesbî olması düşünülemez. Velayetin nimet ve keramet cihetleri vehbi iken, yani Allah’ın bir ihsanı ve inayeti iken, velayet yolunda insanın gayreti ve azmi kesbîdir, yani insanın iradesini o noktada sarf etmesi kesbîdir.