Hüve Nüktesi'nde Üstad, nihayetsiz fotoğrafın nihayetsiz fotoğraf makineleri (zerreler ya da atomlar vasıtası) ile çekildiğini söylüyor. Bu kabiliyeti Allah (c.c.) zerreye ya da atoma vermiş. Bu özellik sadece hava zerresine mi mahsustur?


"Gördüm ki, âlem-i misal, nihayetsiz fotoğraflar ve herbir fotoğraf, hadsiz hâdisât-ı dünyeviyeyi aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor. Binler dünya kadar büyük ve geniş bir sinema-i uhreviye ve fâniyâtın fâni ve zâil hallerini ve vaziyetlerini ve geçici hayatlarının meyvelerini sermedî temâşâgâhlarda ve Cennette saadet-i ebediye ashablarına da dünya maceralarını ve eski hâtıratlarını levhalarıyla gözlerine göstermek için pek büyük bir fotoğraf makinası olarak bildim."

"Hem Levh-i Mahfuzun, hem âlem-i misâlin iki hücceti ve iki küçücük nümunesi ve iki noktası, insanın başında olan kuvve-i hâfıza ve kuvve-i hayaliye, mercimek küçüklüğünde iken, hiç karıştırmayarak bir büyük kütüphane kadar, hiç karıştırmayarak kemâl-i intizamla içlerinde yazılması kat’î ispat eder ki, o iki kuvvenin nümune-i ekber ve âzamları olan âlem-i misal ile levh-i mahfuzdur, hava ve su unsurlarının, hususan nutfelerin suyu ve toprak unsurunun pek fevkinde daha ziyade hikmet ve irade ile ve kalem-i kader ve kudretle yazıldıklarını ve hiçbir cihetle tesadüf ve kör kuvvetin ve sağır tabiatın ve câmid, hedefsiz esbabın karışması yüz derece muhal ve hiçbir vecihle mümkün olmadığını, Hakîm-i Zülcelâlin kalem-i kader ve hikmetinin sahifesi olduğu, ilmelyakîn ile kat’î bilindi."(1)

Burada nihayetsiz fotoğraf makinesi, alem-i misal oluyor. Kayda alınıp çekilen unsurlar ise kainat ve onun içindeki unsurlar ve onların tavırlarıdır. Bu ifadelerden açıkçası hava zerrelerinin fotoğraf çektiklerini anlayamadık. Fotoğrafı çeken alem-i misaldir.

"O iki kuvvenin nümune-i ekber ve âzamları olan âlem-i misal ile levh-i mahfuzdur." bu ibareler de bu manayı teyit ve takviye ediyor. Zaten kainatın imajının alındığı ve muhafaza edildiği iki büyük alem vardır. Bunlardan birisi alem-i misal, diğeri de levh-i mahfuzdur.

Ama sizin bakış açınızı destekleyen başka yerler ve hadisler mevcuttur. Mesela, azaların mahşerde yaptıklarını ilan etmeleri,eşyanın bir fotoğraf makinesi gibi olayları kaydettiğini ifade eden hadis ve ibareler mevcuttur. 

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz, Hüve Nüktesi