"Kanun" ile "namus" arasındaki farkı izah eder misiniz?


Kanun: Kâinatta Allah'ın koyduğu değişmez nizam. Alem-i emirin her bir tecelli ve cilvesinin tek tek adına kanun denir. Mesela, emir aleminde yerin cisimleri çekme komutuna "yer çekimi kanunu" diyoruz. Suyun cisimleri kaldırma komutuna "suyun kaldırma kanunu" diyoruz vs...

Namus: İrade-i İlâhiyenin tecellisi. Şeriat ve nizam manasına geliyor. 

Kanun ile namus, benzer ve müteradif manalardır. Kanunu dolaylı emir, namusu ise direkt emir şeklinde de anlayabiliriz.

İlave bilgi için tıklayınız:

NÂMUS