Barla Lahikası'ndaki, "Muhyiddin-i Arabi'nin tebşiratı hatırıma geldi..." ifadesindeki “tebşirat” nedir acaba?


"Muhyiddin-i Arabî Hazretlerinin tebşiratı hatırıma geldi. Zât-ı fâzılânelerindeki gördüğüm şefkat-i pederânenin, o büyük zâtın haber verdiği şefkat-i pederâneyi hâiz bulunduğunuza iman ettim. Kadîr-i Mutlak hazretleri siz Üstadımızdan kat kat razı olsun ve bizleri de hizmetinizde ve hizmet-i Kur’ân’da daim ve sabit eylesin ve Üstadımızın kıymetli ve kudsî işaretlerine ve kıymetli dualarına mazhar eylesin. Âmin bihürmeti Seyyidi’l-Mürselîn."(1)

“O büyük zâtın haber verdiği şefkat-i pederâneyi hâiz bulunduğunuza iman ettim.” cümlesinden, o tebşiratın "ahir zamanda gelecek o zatın mesleğinin bir esasının şefkat olacağını İbn-i Arabi ta o zamandan müjdelemiş" şeklinde anlayabiliriz. 

(1)  bk.  Barla Lahikası, (282. Mektup).