Risalelerde geçen "arif-i billah" ne demektir; bunlar arasında Allah'ın makbulu olmuş İslamiyet'ten önce yaşamış olanlar (Ashab-ı Kehf veya rahip) var mı? Bunların ruhlarına Fatiha veya Yasin okumak caiz midir?


Ârif-i Billâh: Kelime olarak mürşid, ermiş, evliyâ demektir.

Terim olarak ârif-i billâh ise, marifetullah sahasında yüksek makam sahibi, hâdiseleri ilahî feyiz ve ilim ile gören, aklı ve kalbi hidayet nuru ile nurlanmış, ince anlayışlı, keskin zekâlı, mütefekkir ve veli zatlardır.

Ârif-i billâh, her şeyde rahmet-i ilahiyyenin izini ve tecellilerini gördüğünden hiçbir dünyevî bela, keder, meşakkat, hüzün ve sıkıntı onu mükedder ve mahzun etmez.

İslam’dan önce de böyle ârif ve evliya zatlar çoklukla bulunmuştur. Hazreti İsa (a.s)’nın ümmeti içinde ârif mü’minler olduğu gibi, Hz. Nuh (as)’un ümmetinde de ârif mü’minler vardı.

Kur’ân-ı Kerîm bazı âyetlerle ârif ve evliyaların hayatlarından bahsetmektedir... Ashab-ı Kehf, Habib-i Neccar bunlardan bazılarıdır. Bu zatlara dua etmenin ve ruhlarına Fatiha okumanın elbette bir mahzuru yoktur ve okumak lazımdır.

"Sen, iman edenlere, düşmanlık besleme bakımından onların en şiddetlilerinin Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün. Mü’minlere sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların ise 'Biz Nasârayız (Hıristiyanız)' diyenler olduğunu görürsün. Bunun sebebi, onlar arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terk etmiş rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir.” (Maide, 5/82)

Bu âyette İslâm öncesi rahipler içinde ârif-i billâh zatların olduğuna işaret edilmektedir.