SIFAT-I İLAHİYE


İlâhî sıfatlar, sübutî ve selbî olmak üzere iki gruba ayrılır.
Sübutî sıfatlar, hayat, ilim, irade, kudret, sem (işitme), basar (görme), kelâm ve tekvin. sıfatlarıdır. Bu sıfatların hepsi ezelî, ebedî, sonsuz ve mutlaktır.

Hayat, Allah’ın bir sıfatıdır. Ezelde ne ise ebedde de aynıdır. Bu hayatta ne bir azalma olur, ne de artma.

Allah’ın bir sıfatı da ilimdir. Ne kadar varlık yaratırsa yaratsın, onlara ne kadar hikmetler, mânâlar, faydalar takarsa taksın Onun ilim sıfatında bir değişme düşünülemez.

Sübutî sıfatlarının varlığını bilelim diye, Rabbimiz ruhumuzda bir sıfatlar âlemi yaratmıştır. Bizim de hayatımız, ilmimiz, irademiz, kudretimiz, işitme ve görmemiz var. Ama bunların hepsi mahlûktur ve sınırlıdır.

İnsan, bu sıfatlarını iyi değerlendirebilirse Allah’ın sıfatlarının varlığını bilir, onları sonsuz olarak tanır.

Selbî sıfatlar, “Vücud, Kıdem, Beka, Muhalefetün lil havadis, Kıyam binefsihî, Vahdaniyet” sıfatlarıdır.

“Vücud” var olma, varlık manasına gelir. Bu varlık alemindeki mahluklar Allah’ın varlığına birer delil, birer alâmet ve O’nun vücud sıfatına birer şâhittirler.

“Kıdem” Allah’ın varlığının bir başlangıcı olmamasıdır.

“Beka”, Allah’ın varlığının bir sonu olmamasıdır.

“Muhalefetün-lil-havadis", Allah’ın zâtının hiçbir varlığa benzememesi sıfatıdır. Bir eseri yazan zâtın eserdeki hiçbir kelimeye, hiçbir cümleye benzemeyeceğini, zira kâtibin yazı cinsinden olmayacağını düşünen insan, “Allah elbette hiçbir mahlûka benzemeyecektir.” diye iman eder.

“Kıyam-binefsihi”, Allah’ın varlığının yine kendi varlığıyla devam etmesi, başka bir varlığa dayanmaması demektir. Yani bütün bu varlıkları ayakta tutan bir kayyumiyet hakikati vardır. Allah zatında kaimdir; varlığı, devamı ve bakası için başkasına asla muhtaç değildir. Hiçbir mahlukun kendi varlığını kendi iradesiyle ayakta tutmadığını, hepsinin bir İlâhî lütufla varlıklarını sürdürdüğünü düşünen insan Allah’ın bu sıfatına bütün ruhuyla iman eder.

“Vahdaniyet”, Allah’ın birliğini ve benzeri olmadığını ifade eder. Bu sıfatın şahitleri sonsuz denecek kadar çoktur. Her varlık bir yönüyle yaratıcısının varlığını gösterirken, diğer yönüyle de birliğine şahadet eder. Meselâ, bir çiçeği yaratan ancak baharı getiren, güneşi, havayı, suyu, toprağı yaratan zat olabilir.