Nokta Risalesinde Cenab-ı Hakk’ın vücub ve vahdaniyetinin dört küllî bürhanı nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

On Dokuzuncu Söz’de,

“Rabbimizi bize tarif eden üç büyük, küllî muarrif var.”

buyrulur. Bu derste bu üç küllî muarrife bir dördüncüsü olarak vicdan eklenmiştir.

Nokta Risalesindeki bu dört bürhanın ana başlıkları şunlardır:

“Birinci Bürhan: Risalet ve İslâmiyetle mücehhez olan ‘hakikat-ı Muhammediye’dir…

İkinci Bürhan: Kâinat kitabıdır.

Üçüncü Bürhan: Kur’ân-ı Azîmüşşandır

Dördüncü Bürhan: Vicdân-ı beşer denilen fıtrat-ı zîşuurdur.”

Nur Külliyatı’nın birçok dersinde vicdan üzerinde önemle durulmuş ve çok hikmetli tahliller yapılmıştır. Bunlardan sadece birkaç tanesini hatırlamakla yetineceğiz:

“Demek her vicdanda şu nokta-i istinad ve nokta-i istimdat cihetinde iki küçük pencere, Kadîr-i Rahîmin bârigâh-ı Rahmetine açılır, her vakit onunla bakabilir.”(1)

“Akıl tatil-i eşgal etse de nazarını ihmal etse vicdan sanii unutmaz.”(2)

”Akıl görmezse de fıtrat görüyor. Vicdan nezzardır, kalp penceredir.”(3)

“Fıtrat ve vicdan akla bir penceredir, tevhid şualarını neşreder.”(4)

Ahir zaman fitnesinin bütün yoğunluğuyla hüküm sürdüğü, akılları uyuşturup vicdanları körelttiği bu son asır istisna edilirse, insanlar bütün tarih boyunca yaratılışlarındaki sonsuz aczin ve fakrın daima şuurunda olmuşlar ve bütün vicdanlar bir yaratıcıya inanma ihtiyacı duymuşlardır. Hak dine kavuşamayanlar o yaratıcıyı, yanlış olarak, batıl inançlarda aramış ve putlara tapmışlardır.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Otuz Birinci Pencere.

(2) bk. Mesnevî-i Nuriye, Nokta.

(3) bk. Muhakemat, Üçüncü Makale (Usuru'l-Akide)

(4) bk. Mesnevî-i Nuriye, Nokta.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...