Nur medreselerinde kalan müdebbirin vasıfları ve yapması gerekenler nelerdir, uyması gereken düsturlar hakkında bilgi verir misiniz?

Nur medreselerinde kalan müdebbirin vasıfları ve yapması gerekenler nelerdir, uyması gereken düsturlar hakkında bilgi verir misiniz?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu mevzu geniş olduğundan birkaç başlık altında inceleyebiliriz ve burada yazılanlar fikir vermek niyetiyle olup;

* Daha güzel görüşler ifade etmek,
* Yazılan bazı şeyleri yetersiz veya hatalı görmek,
* İfade tarzını uygun görmemek gibi durumlar olabilir.

Bu husustaki tadil edici güzel fikirler konunun tekmili için faydalı olacaktır.

1. Müdebbirin Şahsı ile Alakalı Durumlar

a. Şahsî ubudiyetine, takvasına dikkat etmeli ve arttırmaya çalışmalı,

b. Günlük Kur’an, evrad, ezkar ve Risale-i Nur okumasına dikkat etmeli,

c. Kılık kıyafeti tertibli olmalı, şahsî temizliğine itina göstermeli,

d. Yeme içmesindeki itidali muhafaza etmeli, yemeğe düşkünlükten uzak durmalı, yemek saatlerinde mümkün mertebe intizamlı olmalı,

e. Uyku düzenine ihtimam göstermeli, çok geç yatıp gündüzü uyku ile geçirmekten ictinab etmeli, çok uyumaktan kaçınmalıdır.

2. Müdebbirin Medrese ile İlişkisi

a. Maslahata müteallik harici hizmetlerle beraber gönlü medresede olmalı,

b. Medresenin temizliğine, tertip düzenine dikkat etmeli,

c. Medresede gereken tamirat ve tadilat konusunda duyarlı olmalı,

d. Medrese eşyalarını kullanımda iktisat esas olmalı, lüzumsuz masraflara girmemeli, gerekli değişikliklerde heyetin olurunu almalı,

e. Medrese eşyalarını hor kullanılmasına meydan vermemelidir.

3. Müdebbirin Talebe ile İrtibatı

a. Tüm düsturlarla alakalı güzel bir örnek olmalı,

b. Asla istibdat yapmamalı,

c. Kusurları lütufla ıslaha çalışmalı,

d. Filleri ile sözlerinin uyuşmalı,

e. İbadet, tilavet-i Kur’an ve evrad ve ezkarda numune olabilmeli,

f. Farz namazda vakte riayet ve özellikle sabah namazında vaktinde uyanmada ve gerekirse uyandırmada örnek olmalı,

g. Medresede muhatabiyette kavl-i leyin ile muamele etmeli,

i. Talebeler arasındaki imtizacda veya problemlerde etkin rol oynamalı,

j. Müdebbir kendisini kusursuz gibi göstermeye çalışmamalı, amellerinde nümune olmakta ihlası esas almalı,

k. Talebelerle ikili münakaşalara girmemeli,

l. Kardeşlerin istidatlarına yol açmada örnek olmalı,

m. Güzel hizmetlerde yol gösterici ve teşvikçi olmalı,

n. Yemek, temizlik gibi hususlarda gerekirse yardımcı olmalı,

o. Talebenin dersiyle alakadar olmalı,

ö. Suistimale meydan vermemeli,

p. Talebeye karşı itibar zedeleyici kelam ve davranışlardan kaçınmalı,

r. Talebenin, özellikle ilk zamanlarda olabilecek uyum problemlerine karşı sabırlı ve yol gösterici olmalı,

s. Hariçte fazla mesai harcayarak talebeler ihmal edilmemeli,

ş. Yemek, çay gibi zamanlarda -sun’î olmamak şartıyla- Nurlarla veya güzel hizmet haberleriyle kardeşlerin iştiyakının arttırılmasına çalışılmalı,

t. Talebelerin istidatlarına göre uygun hizmet zeminleri ihzar edilmeli.

4. Müdebbirin Dış Dünya ile İlişkisi

a. Müdebbir, bulunduğu bina veya çevresiyle güzel münasebetler kurmaya çalışmalı, yakın çevredeki esnaflarla tanışıp Nurlarla tanışıp istifade etmesine zemin ihzar etmeli,

b. Bazı ağabeyleri ara sıra da olsa ziyaret etmeli,

c. Tanışılan kişileri alakalı kişilerle irtibat kurdurmalı,

d. Harici hizmetle beraber şahsî okumasını ihmal etmemeli,

e. Münasebetlerde maddi menfaatlerden uzak olmalı, istiğnayı muhafaza etmeli,

f. Ailesi ve akrabası ile iyi geçinmeli, kırıcı olmamalı, Nurlara muhatap etmeli,

g. Farklı medreselerdeki veya beldelerdeki tecrübeli ağabeylerden istifade etmelidir.

5. Müdebbirin Diğer Müdebbirlerle İrtibatı

a. Müdebbirler birbirini ziyaret ederek birbirinden istifade etmeli,

b. Başka müdebbirlerin aleyhinde, özellikle talebe huzurunda konuşmamalı, hata varsa usulune uygun çözülmeli,

c. Hak olan farklı hizmet tarzları eleştirilmemeli,

d. Birbirlerini müsbet meselelerde teşvik etmeli,

e. Kendi aralarında güzel programlar icra edilmelidir.

6. Müdebbirin Meşveret Heyeti ile İlişkisi

a. Müdebbir kendi medresesiyle alakadar olan meşveret heyetindeki ağabeyleri iyi tanımalı,

b. Alakalı meseleleri heyetle beraber çözmeye çalışmalı,

c. Başkalarını derse davet için heyeti teşvik etmeli,

d. Aralarında ara sıra okuma, yemek gibi uhuvveti pekiştirici faaliyetler yapılmalı,

e. Heyeti maddi olarak zora sokacak tekliflerden kaçınmalıdır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...