"... o hareketten gelen bir kuvve-i anil merkeziyye ile pek çok münevver müçtehitleri..." cümlesinde geçen "kuvve-i anil merkeziyye" teriminin konuya tatbik edilmiş ıstılah manasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Güya dest-i kudret, celâlle o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehl-i himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anilmerkeziyye ile pek çok münevver müçtehidleri ve nuranî muhaddisleri, kudsî hafızları, asfiyaları, aktabları âlem-i İslâmın aktârına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehl-i İslâmı heyecana getirip, Kur'ân'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. Şimdi sadede geliyoruz."(1)

Bazen yatmış ve uyumuş olan hayırları ayağa kaldırmak ve uyandırmak için menfi bir hareket verilir ki, hayrın bütün şubeleri harekete gelip inkişaf etsin. Selef-i salihin dönemindeki o kanlı ve fitneli olaylar, zahiren bakıldığında menfi ve acıklı görünebilir, ama istidatların inkişafına hamiyetin şahlanmasına, uyuyan faydalı hislerin ayağa kalkmasına sebep olduğu için, gayet hayırlı ve güzel olmuştur.

Dairesel hareket sistemlerinde, yani dönen sistemler için başlangıçta duran bir cisim harekete başladığında dışa doğru kayma eğilimi gösterecektir. Yani cisim merkezden dışa doğru bir ivme kazanacaktır. Bu cisme ivmenin yönünde (dışa doğru) bir kuvvet etki ediyor olması gerekir. İşte gerçekte olmayan bu kuvvete merkezkaç kuvveti (santrifüj) diyoruz.

Allah, hikmet eli ile İslam aleminin merkezine harici bir kuvvet ve hareket vermekle, İslam aleminin merkezinde duran ilmi değerleri, iman hakikatlerini, daha geniş bir alana püskürtmüş ve bütün aleme ışık ve nur yaymıştır. Buradaki "kuvve-i anilmerkeziyye (merkezkaç)" ifadesi bu manaya işaret eden bir sembol ve teşbihtir.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...