"On bir hâlâtından çıkan bir hüccet-i risalettir." cümlesinden sonra sekiz tane hüccet sayıyoruz, diğer üç tanesi nedir acaba?

Soru Detayı

Üstadımız burada 11 halatından çıkan hüccet-i risalet diyor fakat 8 tane sayıyor diğer 3 ü ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"On bir hâlâtından çıkan bir hüccet-i risalettir..."(1) Burada, Efendimiz (a.s.m)'ın peygamberliğine burhan olan deliller, küll olarak bakıldığında sekiz ana ve temel halet olarak görünse de aslında küllün içindeki birbirinden farklı cüz hükmündeki haletlere bakıldığında on bir halet görünüyor. Şöyle ki;

1. Evet, okumak yazmak öğrenmediği ve ümmî olduğu halde, on dört asrın ukalâsını, feylesoflarını hayrette bırakan,

2. Ve edyân-ı semâviyede birinciliği kazanan bir din ile birden, tecrübesiz, def’aten meydana çıkması emsal kabul etmez bir hâlet olduğu gibi,

3. Sözlerinden, fiillerinden, hallerinden çıkan İslâmiyet her zamanda üç yüz elli milyon insanın ruhlarına, nefislerine, akıllarına terbiyekârâne ders vermesi,

4. Mânevî terakkiyata sevk etmesi, emsalsiz bir hâlettir.

5. Hem öyle bir şeriatla meydana gelmiş ki, âdilâne kanunlarıyla nev-i beşerin beşten birisini on dört asırda maddî ve mânevî terakki içinde idare etmesi misilsiz bir hâlet olduğu gibi;

6. O Zât (a.s.m.) öyle bir iman ve itikadla meydana çıktı ki, bütün ehl-i hakikat her zaman onun mertebe-i imanından feyz almalarıyla beraber en yüksek ve en kuvvetli bir derecededir diye müttefikan tasdikleri,

7. Ve o zamanda hadsiz muarızlarının ona muhalefeti zerre kadar bir telâş, bir vesvese, bir şüphe vermemesi gösteriyor ki, kuvvet-i imaniyede dahi onun emsali yok ve o küllî yüksek imanı misilsizdir.

8. Hem öyle bir ubudiyet ve ibadet gösterdi ki, iptida ve intihayı birleştirip hiç kimseyi taklit etmeyerek, ibadetin en ince esrarını görüp müraat ederek en dağdağalı zamanlarda dahi tam tamına ubudiyeti yapması emsalsiz bir hâlet olması gibi,

9. Hâlıkına karşı öyle daavât ve münâcât ve ricalar yapmış ki, bu zamana kadar telâhuk-u efkârla beraber o mertebeye yetişilmemiş.

10. Ve mârifetullahta kimse ona yetişememesi, misilsiz bir hâlettir.

11. Hem, öyle bir metanetle insanları dine dâvet ve öyle bir cür’etle risaletini tebliğ etmiş ki; kavmi ve amcası ve dünyanın büyük devletleri ve eski dinlerin etba’ları ona muarız ve düşman oldukları halde, zerre kadar korkmayarak, çekinmeyerek umumuna meydan okuması ve başa da çıkarması emsalsiz bir hâlettir.

(1) bk. Şualar, On Beşinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...