On Dokuzuncu Söz'ün Beşinci Reşha'sının açılımını yapabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BEŞİNCİ REŞHA"

"Hem o nur ile, kâinattaki harekât, tenevvüat, tebeddülât, tagayyürat, mânâsızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp, birer mektubat-ı Rabbâniye, birer sahife-i âyât-ı tekviniye, birer merâyâ-yı esmâ-i İlâhiye ve âlem dahi bir kitab-ı hikmet-i Samedâniye mertebesine çıktılar."

"Hem insanı bütün hayvânâtın mâdûnuna düşüren hadsiz zaaf ve aczi, fakr ve ihtiyâcâtı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden, vasıta-ı nakl-i hüzün ve elem ve gam olan aklı o nurla nurlandığı vakit, insan bütün hayvanat, bütün mahlûkat üstüne çıkar. O nurlanmış acz, fakr, akıl ile, niyaz ile nazenin bir sultan ve fîzar ile nazdar bir halife-i zemin olur. Demek o nur olmazsa kâinat da, insan da, hattâ her şey dahi hiçe iner. Evet, elbette böyle bedî bir kâinatta böyle bir zat lâzımdır. Yoksa kâinat ve eflâk olmamalıdır."(1)

Burada asıl vurgulanmak istenen husus, imanın insanlığa getirdiği nur ve ışıktır. İman nuru insanlığın dünyasında hakim olmaz ise, her şey karanlığa gömülür, her hadise anlaşılmaz ve muamma olarak kalır. İşte bütün peygamberler bu nur ile asrını ve dönemini aydınlatmış, insanlara yol göstermişlerdir. Bu mana en kamil ve mükemmel olarak Peygamber Efendimizin (asm) döneminde vuku bulmuştur.

Evet, kainata ve içindekilere iman nazarı ile bakarsan, her şey saadet ve huzur kaynağı; küfür nazarı ile bakarsan, her şey karanlık ve azap kaynağıdır. Mümin iman gözlüğü ile kainata ve olaylara baktığından her şeyde bir huzur ve saadet bulurken, kafir ise küfür gözlüğü ile kainata ve olaylara baktığı için, her şeyde bir acı ve azap görüyor. İman, dünyada mümine küçük bir cennet hayatı, küfür ise kafire küçük bir cehennem hayatı yaşatıyor, denebilir.

İman nurlu ve ışıklı bir gözlük olduğu için, bu gözlük ile kainata bakıldığında, her şeyin içyüzünü ve hakikatini gösteriyor. Küfür ise karanlıklı ve zulümatlı bir gözlük olup, her şeyi çirkin ve kötü gösteriyor. Mesela kafir, ölümü yokluk ve hiçlik görürken; mümin, ölümü ebedi saadetin başlangıcı ve girişi olarak görüyor.

Özet olarak, insanı insan yapan ve insanın hem dünyada hem de ahirette mesut ve bahtiyar olmasını temin eden yegane ışık iman ışığıdır ki, bu ışığın en büyük vesilesi de Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'dir. Kainatı anlamlı kılıp sırlarını çözen yegane Nur Hazreti Muhammed (asm)'dir.

(1) bk. Sözler, On Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...