"Ona göre mütefekkir ve istihsan edicilerin ve mütehayyir takdir edicilerin enzarını ister..." Burada meleklerin mütaala, tefekkür, mütehayyir olmaları zikredilmiş, bu ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Meleklerin kendi içinde manevi bir hiyerarşiye sahip olmaları su götürmez bir hakikattir. Lakin bu hiyerarşi, yani ast üst ilişkisi tamamen İlahi bir mevhibe ve İlahi bir lütuf ile verilmiştir. İnsanlarda olduğu gibi manevi bir mücadelenin neticesinde kazanılmış makamlar değildirler.

Mesela, arşa vekalet eden meleğin bir yağmur damlasına vekalet eden melekle olan azamet ve rütbe farkı tavzif edilmiş olduğu şeyle ilgilidir. Yağmur damlasına vekalet eden melek tavzif edilmiş olduğu yağmurun hacmi ve durumuna göre yaratılmış ve ona göre bir makam ihdas edilmiş iken, arşa vekalet eden melek de arşın hacmine göre yaratılmış ve ona göre bir makama ihdas edilmiştir. Yağmur damlasına uygun yaratılan bir meleğin arşa vekalet edebilmesi donanım ve fıtrat açısından mümkün değildir.

Yani her mevcuda vekalet eden melek, vekalet ettiği mevcudun mahiyeti ile vasıflanır. Mesela bir yağmur damlasına vekalet eden melek yağmur damlası gibi mütevazi ve küçük bir melektir. Bir ağaca vekalet eden melek ise ağacın bütün dalları yaprakları ve meyvelerini temsil edecek bir cüsse ve şekle sahip olmak gerekir ki Üstad Hazretleri bunu "kırk bin başlı melek" şeklinde tasvir ediyor. Yani ağacın kırk bin yaprak ve dalları varsa ona vekalet eden meleğin de ona benzer bir mahiyeti ve şekli vardır demektir.

Öyle ise kainatın umumuna vekalet eden meleğin cüsse ve mahiyeti kainat gibi olmak iktiza eder. Kainat ise arş ve kürsi yanında bir toz zerresi şeklinde kalıyor, öyle ise arşa ve kürsiye vekalet eden meleğin büyüklüğü ve azametini aklın alması mümkün değildir.

Allah Teâlâ'nın Arş'ı taşımakla vazifelendirdiği sekiz müvekkel melek. Arşın mahiyetini bilmediğimiz gibi bu meleklerin arşı taşıma keyfiyetini de bilemiyoruz.

"Gök yarılmış ve o gün bitkin bir hale gelmiştir. Melekler onun çevresindedir. Ve o gün Rabbının Arş'ını, onların da üstünde sekiz tanesi yüklenir." (Hâkka, 69/16,17)

Bu âyette anlatılan olay müteşâbihdir. Meleklerin Arşı yüklenmeleri; onların koruma ve organizasyon ile görevli olduklarını, mecazî olarak bildirmeden ibarettir. Yahut arş sahibi olan Allah’a yakınlıklarına da îma olabilir. Bu melekler "Subhanallahi ve bihamdihi" diyerek Arş'ı tavaf ederler.

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

"Size arşı taşıyan meleklerden bahsetmem konusunda bana izin verildi. Onlardan her birisinin kulak memesi ile boynunun arasındaki mesafe yedi yüz yıldır."(1)

Abdullah b. Amr "Arş'ı taşıyan melekler sekiz tanedir." der. Sa'id b. Cübeyr âyetteki "sekiz melek" ifadesini sekiz saf melek olarak tefsir etmiştir. Bu meleklere Allah Teâla'ya yakın ve meleklerin efendileri olmalarından dolayı "Kerûbiyyûn melekleri" denilir. İbn Abbâs'tan nakledilen bir rivâyete göre Kerûbiyyûn melekleri, sekiz bölümdür. Onlardan her bir cinsinin insan, cin, şeytan ve melek gücü kadar gücü vardır.(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Ebû Dâvûd, Sünne, 1.

(2) bk. İbn Kesîr, Tefsiru'l-Kur'âni'l-Azîm, VIII /239.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

risale gündemi
Meleklerde rütbe ve makam farklılığı Ademe (a.s) secde (itaat,hizmet noktasında) hadisesinde bir imtihandan geçmiş sayılabilirler. Yoksa Cebrail a.s niye en yüksek makamda olsun ki, diğerlerinden üstünlüğü adem (a.s) itaatinde (Ademin şahsında Peygamber efendimize) yapacağı hizmetleri göz önüne alınmış olabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bütün melekler Hazreti Adem (as)'a secde etmişlerken ve bütün melekler verilen vazifelerini tam ifa etmişken imtihan şeklinde tevil etmek tekellüflü bir tevil olur. Meleklerin makamının sabit olması da onların makamlarının mevhibe olduğuna kati bir delildir. Meleklerin makamının mevhibe olması neden akla zıt bir şey olsun ki tevile ihtiyaç duyulsun. Her şey bir cihetle İlahi bir mevhibe değil midir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...