Block title
Block content

Otuz Üçüncü Söz Sekizinci Pencere'yi izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sekizinci Pencere"

"Nev-i beşerdeki bütün ervâh-ı neyyire ashabı olan enbiyalar (aleyhimüsselâm), bâhir ve zâhir mucizatlarına istinad ederek; ve bütün kulûb-u münevvere aktâbı olan evliyalar, keşif ve kerametlerine itimad ederek; ve bütün ukul-u nuraniye erbabı olan asfiyalar, tahkikatlarına istinad ederek, bir tek Vâhid-i Ehad, Vâcibü'l-Vücud, Hâlık-ı Külli Şeyin vücub-u vücuduna ve vahdetine ve kemâl-i rububiyetine şehadetleri, pek büyük ve nuranî bir penceredir; hem her vakit o makam-ı rububiyeti göstermektedir."

"Ey biçare münkir! Kime güveniyorsun ki bunları dinlemiyorsun? Veyahut gündüz içinde gözünü kapamakla, dünyayı gece mi oldu zannediyorsun?"(1)

İnsanlar içinde ruhu en parlak ve doğrulukları en sağlam ve delilleri en kuvvetli topluluk; peygamberler topluluğudur. Üstelik binlerce mucizeler göstererek, davalarının hak olduğunu insanlığa ispat etmiş ve insanlar içinden milyonlarca insanı kendilerine tabi kılmışlardır.

Bu peygamberler topluluğunun en büyük ve birinci davası ise; tevhittir. Yani Allah’ın varlığı ve birliği, en büyük iddia ve davalarıdır. Böyle sağlam ve sarsılmaz bir topluluğun davalarını inkar edip, o sadık insanları yalancılıkla itham etmek; cehaletin en derin mertebesi olur.

Ayrıca sağlam ve sarsılmaz peygamberler topluğuna itaat edip, onların terbiyesi ile yetişmiş ve hayatlarında hile ve yalana asla tevessül etmemiş milyonlarca evliya ve alimler de, bu topluluğun davasına "evet mührünü" basıyorlar. Sayısız evliyalar kalp aydınlığı ve kerametlerle, yine sayısız asfiya ve alimler akli delil ve burhanlarla, peygamberlerin tevhid davasını teyit ve takviye ediyorlar.

Böyle büyük ve sarsılmaz, üstelik keyfiyetli bir ittifakın aleyhinde; ancak vicdanı kokuşmuş, aklı şaşkın insanlar bulunabilir. Vicdanı sağlam ve aklı istikametli olan insanlar, herhalde bu kuvvetli ve sarsılmaz ittifaka ilgisiz kalmaz ve kalamaz.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Sekizinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...