Otuzuncu Lem'a, Dördüncü Nükte, Yedinci İşareti (İsm-i Azam) ayrıntılı bir şekilde açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"YEDİNCİ İŞARET"

"İşte bu tevhid-i hakikîyi bütün meratibiyle en mükemmel bir surette ders veren, ispat eden, ilân eden Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın risaleti, elbette o tevhidin kat'iyeti derecesinde sabit olmak lâzım gelir. Çünkü, madem daire-i vücudun en büyük hakikati olan tevhidi bütün hakaikiyle o zat ders veriyor; elbette tevhidi ispat eden bütün burhanlar, dolayısıyla, onun risaletini ve vazifesinin hakkaniyetini ve dâvâsının doğruluğunu dahi kat'î ispat eder denilebilir."

"Evet, böyle binler hakaik-i âliyeyi cem eden ferdiyet ve vahdâniyeti hakkıyla keşfedip ders veren bir risalet, gayet kat'î bir surette o tevhid, o ferdiyetin muktezasıdır ve lâzımıdır. Onlar, onu herhalde isterler."

"İşte o vazifeyi tam tamına yerine getiren zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâmın şahsiyet-i mâneviyesinin derece-i ehemmiyetine ve ulviyetine ve bu kâinatın bir güneşi olduğuna şehadet eden pek çok delillerden, sebeplerden üç tanesini nümune olarak beyan ediyoruz..."(1)

Peygamber Efendimiz (asm) nasıl tevhidin bütün mertebe ve inceliklerini izah ve ispat ediyor ise aynı şekilde tevhidin en büyük esası olan Allah da Peygamber Efendimiz (asm)'in peygamberliğini izah ve ispat eder. Yani her iki iman rüknü biribirini gerekli ve lüzumlu kılıyor; adeta biri birisiz olmaz şeklinde bir zaruret hasıl oluyor.

Evet, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını insanlığa ders verip kati bir şekilde izah ve ispat eden bir zatı, Allah onaylamasın ve onu desteksiz bıraksın; bu Allah’ın şanına ve izzetine yakışmayan bir haldir. Öyle ise nasıl Peygamber Efendimiz (asm) Allah’a iman esasına külli bir delil ve ispat ise, Allah’ın bütün isim ve sıfatları da Peygamber Efendimiz (asm)'in nübüvvetine bir delil bir ispattır.

Peygamber Efendimiz (asm) nasıl tevhidi bütün makamları ve incelikleri ile gösteren muazzam bir ayna ve ispat ise, aynı şekilde Allah’ın isim ve sıfatları temerküz edip, kendini en haşmetli bir şekilde gösterdiği dev bir mazhar ve makestir.

Allah, bütün isim ve sıfatlarını en üst makamda ve en üst perdede resulü olan Peygamber Efendimiz (asm)'in mahiyet aynasında izhar ve ilan etmiştir. Nasıl Allah, ilah olarak ferd-i Ferit ise Peygamber Efendimiz (asm) de mazhar ve makes olma noktasından mahlukat içinde ferd-i Ferittir.

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...