Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarrifden Peygamberimiz hakkındaki giriş cümlelerini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri Allah’ı bize tarif edip tanıtan delilleri üç sınıfa ve üç kategoriye ayırıyor.

Bunlardan birisi kâinattır. Evet kainatta her bir şey Allah’ı bize isim ve sıfatları ile tanıtıyor. Bütün fen ilimlerinin beyan ettiği hikmet ve faydalar, Allah’ı bize isimleri ve sıfatları ile tarif edip ispat ediyor. Risale-i Nur'un ekser risaleleri bu delilleri zikrediyor.

Allah’ı bize tarif eden diğer külli delil ise Peygamber Efendimiz (asm)'dir. Evet Peygamber Efendimiz (asm)'in getirdiği nur ve din, insanlığa Allah’ı tanıtıp güzelce tasvir etmiştir.

Allah’ı bize tarif eden üçüncü ve en büyük delil ise Kur’an-ı Kerim'dir. Evet Kur’an hem Peygamber Efendimizin (asm) rehberi ve muallimi hem de kainat kitabının nasıl ve ne şekilde okunacağını tarif eden en mükemmel bir rehberdir.

Burada bu tasnif yapıldıktan sonra ikinci büyük delil olan Peygamber Efendimizin (asm) manevi şahsı tarif ediliyor. Onun ne denli azametli ve haşmetli bir kul olduğu izah ediliyor. Üstad'ın bu ibareleri Peygamber Efendimizin (asm) şahs-ı manevisini bir nebze tarif edip onun büyüklüğüne ve Allah katındaki mevki ve makamına işaret ediyor.

"Rabbimizi bize tarif eden üç büyük, küllî muarrif var: Birisi şu kitab-ı kâinattır ki,.. (...)"

"Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber; o burhan-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzâkiri; bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya tarâvettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki, herbir dâvâsını, mucizatlarına istinat eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar."(1)

Peygamber Efendimiz (asm) için bütün dünya bir mescit hükmünde, Mekke bu mescidin mihrabı (mescitte imamın durduğu yer), Medine ise minberi (vaaz ve nasihat edilen yer), Peygamberimiz (asm) İslam dinini insanlığa Medine’den talim ettirdi. Peygamber Efendimiz (asm) Hazreti Âdem (as)’den bu yana bütün iman ehline imamdır, önderdir. Dini ve hitabı bütün insanlığadır. Bütün peygamberlerin reisi ve lideridir. Bütün evliyaların efendisidir. Peygamberler ve evliyalardan oluşmuş zikir halkasının başıdır. Geçmiş peygamberler onun kökü ve esası, ona tabi olan evliya ve asfiyalar ise onun meyve ve neticeleridir. Bütün peygamber ve evliyalar gösterdikleri binlerce mucize ve kerametlerle onun davasının tasdik ve ispat edicileridir.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Nurun fedaisi

Risale-i Nur ile ilgili bir bilgiyi paylaşmak istiyorum..
Risale-i Nur Külliyâtının 107 müteferrik şekilde Peygamberimiz HZ.MUHAMMED MUSTAFA'yı (S.A.V.) tarif ve tavsifi :

1)Muhbir-i Sadık (A.S.M)
2)Zât-ı Ekrem (A.S.M) 
3)Zât-ı Mübarek (A.S.M) 
4)Zât-ı Nuranî (A.S.M) 
5)Muhammed-i Arabî (A.S.M) 
6)Zât-ı Kudsî (A.S.M) 
7)Hoca-i Kâinat (A.S.M) 
8)Fahr-i Âlem (A.S.M) 
9)Muhammed-ül Emin (A.S.M) 
10)Seyyid-ül Âlemîn (A.S.M) 
11)Sultan-ı Levlak (A.S.M) 
12)Hâtem-ül Enbiya (A.S.M) 
13)Resul-i Rabb-il Âlemîn (A.S.M) 
14)Reis-i Âlem (A.S.M) 
15)Seyyid-ül Beşer (A.S.M) 
16)Bürhan-ı Nâtık-ı Sadık ve Musaddak 
17)Mu'cizat-ı Bahire Sahibi 
18)Saadet-i Ebediye Müjdecisi 
19)Maden-i Kemalât 
20)Muallim-i Ahlâk-ı Âliye 
21)Dellâl-ı Vahdaniyet ve Saadet
22)Tercüman-ı Kelâm-ı Ezelî
23)Melek, Cinn ve Beşerin Seyyidi 
24)Kâinat Ağacının En Münevver ve Mükemmel Meyvesi
25)Rahmet-i İlahiyenin Timsali 
26)Muhabbet-i Rabbaniyenin Misali 
27)Hakk'ın En Münevver Bürhanı 
28)Hakikatın En Parlak Siracı 
29)Tılsım-ı Kâinatın Miftahı 
30)Muamma-yı Hilkatin Keşşafı 
31)Hikmet-i Âlemin Şârihi 
32)Saltanat-ı İlahiyenin Dellâlı 
33)Mehasin-i San'at-ı Rabbaniyenin Vassafı
34) Mevcudattaki Kemalâtın En Mükemmel Enmuzeci
35)Kâinatın İllet-i Gaiyesi
36)Sultan-ı Ezel ve Ebed'in Mübelliği ve Elçisi 
37)Mabud-u Bilhakk'ın En Hâlis Abdi 
38)Kitab-ı Kebirin Âyet-i Kübrası 
39)Bürhan-ı Nâtıkî (A.S.M) 
40)Bürhan-ı Bahir (A.S.M) 
41)Bütün Ehl-i İmana İmam 
42)Bütün İnsanlara Hatib 
43)Bütün Enbiyaya Reis 
44)Bütün Evliyaya Seyyid 
45)Bütün Enbiya ve Evliyadan Mürekkeb Bir Halka-i Zikrin Serzakiri 
46)Nuranî Bürhan-ı Tevhid 
47)Bir Saadet-i Ebediyenin Muhbiri, Müjdecisi 
48)Rahmet-i Bînihayenin Kâşifi ve İlâncısı 
49)Saltanat-ı Rububiyetin Mehasininin Dellâlı, Seyircisi
50)Künuz-u Esma-i İlahiyenin Keşşafı, Göstericisi 
51)Misal-i Muhabbet (A.S.M)
52)Timsal-i Rahmet (A.S.M) 
53)En Nuranî Bir Semere-i Şecere-i Hilkat
54)Bürhan-ı Hak (A.S.M) 
55)Şems-i Hidayet (A.S.M) 
56)Vesile-i Saadet (A.S.M) 
57)Mahbub-u Kulûb (A.S.M) 
58)Muallim-i Ukûl (A.S.M) 
59)Mürebbi-i Nüfus (A.S.M) 
60)Sultan-ı Ervah (A.S.M) 
61)Şeref-i Nev-i İnsan (A.S.M) 
62)Ferîd-i Kevn ü Zaman (A.S.M) 
63) Fahr-ı Kâinat (A.S.M) 
64) Sema-yı Risaletin Kamer-i Müniri 
65) Hâtem-i Divan-ı Nübüvvet 
66) Muallim-i Ekber (A.S.M) 
67) Üstad-ı A'zam (A.S.M)
68) Muhammed-i Kureyşî (A.S.M)
69) Benî-Âdem'in Medar-ı Şerefi 
70) Habibullah (A.S.M) 
71) Sebeb-i Hilkat-ı Eflâk 
72) Vesile-i Saadet-i Dâreyn 
73) Habib-i Rabb-ül Âlemîn 
74) Masnuat İçinde En Mükemmel Ferd 
75) Mahlukat İçinde En Mümtaz Şahsiyet 
76) Üstad-ı Küll (A.S.M) 
77) Mürşid-i Mutlak (A.S.M) 
78) Rahmeten lil-Âlemîn (A.S.M) 
79) Bütün Resullerin Ekmeli 
80) Hâtem-ül Enbiya (A.S.M) 
81) Bütün Enbiyanın Vârisi 
82) Din ve Şeriat-ı İslâmiyenin Sahibi 
83) İki Cihanın Sultanı 
84) Peygamber-i Zîşan 
85) Habib-i A'zam (A.S.M) 
86) Damen-i Muallâ (A.S.M) 
87) Sultan-ı Ezel ve Ebed'in En Büyük Yaveri 
88) Mevcudatın en Meşhuru 
89) A'dasının Tasdikiyle en Mükemmeli 
90) Mevcudatın en Büyük Kumandanı 
91-O Zat-Şerif 
92-Hakikat-ı Muhammediye(A.S.M)
93-Enbiyaya "nebi"(A.S.M)
94-Evlad-ı Beşerin en ahir Üstadı 
95-Muhammed-i Haşimi (A.S.M)
96-İbn-i İnsan,Hazret-ı Ahmed (A.S.M)
97-Nebiyy-i Kureyşi 
98-Bütün Ahlak-ı Hamidenin en Ekmeli 
99-Mahbub-u Alem 
100-O Zat-ı Kerim 
101-Bir Fihriste-i Nurani 
102-Zat-ı Peygamberi 
103-Sıdk-ı Muhammed ( A.S.V.) 
104-Şahid-ı Sadık ve Burhan-ı Natık
105-İmamü'l Evliya Ve'l Ulema
106-Mehbit-i Vahy-i İlahi
106-Resul-i Zişan 
107-Nebiyy-i Zişan
Allah (cc.) Efendimiz (Asm)'ın şefaatine nail eylesin..
Risale-i Nur eserlerinde Resul-i Kibriya Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz'i ne kadar güzel tarif etmiş.. 
Selam ve dua ile..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...