Rezzak ismi ve tecellileri hakkında açıklamalar yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bizler Allah’ın Rezzak ismini küçük soframızda cüzi bir şekilde okurken, külli bir nazarla baktığımda bu ismin yeryüzündeki milyonlarca canlının sayısız fertlerinde daima tecelli ettiğini düşünür, sonra ilk canlıdan kıyamete kadar bütün canlılardaki azim tecellisine nazar eder ve nihayet bu ismin cennetteki ebedî sofralardaki sonsuz tecellilerine intikal ederiz.

Bitkiler yaratılmadan önce de dünyamız uzun bir dönem geçirdi. Daha sonra bitkiler yeryüzünü kapladı ama ortada bunları yiyecek hayvanlar yoktu. İşte o devirdeki bitkiler rızık değildiler, sadece ilâhî birer eser idiler. Hayvanların ve en sonunda da insanların yaratılmasıyla Rezzak ismi bütün nevilerde açıkça tecelli etti. Hayvan türlerinin kendileri gibi rızıkları da farklı olduğundan, Rezzak ismi de her hayvan türünün mahiyetine göre farklı tecellilerle rızka muhtaç bütün canlıların imdadına yetişti. Bu hayvan türlerinden bir kısmı da sadece rızıklanmakla kalmayıp insanlara rızık olmakla bu ismin ayrı bir tecellisine sahne oldular.

Rezzak ismi, manevî rızıklar hükmünde olan hidayet, iman, tefekkür, nur, güzel ve latif manalarda da bir başka şekilde tecelli eder. Hatta her bir manevî cihazımızın kendine münasip manevî bir rızkı vardır, diyebiliriz. Kalbin rızkı muhabbetullah ve zikir, aklın rızkı ise tefekkürdür.

Risale-i Nur'da Rezzak ismi ile ilgili bir değerlendirmeyi takdim edelim:

"İşte, aynen bu misal gibi, Sâni-i Zülcelâl sana, ey hasta, göz, kulak, akıl, kalb gibi nuranî duygularla murassâ olarak giydirdiği cisim gömleğini, Esmâ-i Hüsnâsının nakışlarını göstermek için, çok hâlât içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzâk ismini tanıdığın gibi, Şâfî ismini de hastalığında bil. Elemler, musibetler bir kısım esmâsının ahkâmını gösterdikleri için, onlarda hikmetten lem'alar ve rahmetten şuâlar ve o şuâât içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa, tevahhuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli, güzel mânâları bulursun."(1)

"Ezcümle: O seyahat-i hayaliyede, rızka muhtaç hayvanat âlemini gördüğüm vakit, maddî felsefe ile baktım; hadsiz ihtiyacat ve şiddetli açlıklarıyla beraber zaaf ve aczleri, o zîhayat âlemini bana çok acıklı ve elîm gösterdi. Ehl-i dalâlet ve gafletin gözüyle baktığımdan feryad eyledim. Birden hikmet-i Kur'âniye ve imanın dürbünüyle gördüm ki, Rahmân ismi Rezzâk burcunda parlak bir güneş gibi tulû etti. O aç, bîçare zîhayat âlemini rahmet ışığıyla yaldızladı."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a.
(2) bk. Şualar, On Beşinci Şua ve El Hüccetü'z-Zehra.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...