Ahmed Hüsrev’in fıkrasıdır.

Sevgili Üstadım;
Bu hal karşısında kendimi düşünüyorum. Ve bir de, peşinde koştuğum bu kudsî hizmete bakıyorum. Cenâb-ı Hakkın lütf-u ihsanlarına hamd eder ve şükrederken, bir kardeşimizin dediği gibi, ben de kendime diyorum ki:

Evet Hüsrev, iyi olan sen değilsin. Takip ettiğin yol iyidir, güzeldir, parlaktır. Ondan daha güzel ve ondan daha parlak ve onlardan daha nurlu, hiçbirşey olamaz diyorum.

Sevgili Üstadım, size medyunuz, risalelere medyunuz. Bizi size ve risalelere ulaştıran Cenâb-ı Hakka medyun ve müteşekkiriz ve hâmidiz.

Sevgili Üstadım, mektubunuzda yorgunluğumdan bahis buyuruyorsunuz. Evet, bazan yoruluyorum; fakat yorgunluktan istirahati arzu eden nefsimi, ruhum vazifeye davet ediyor ve belki bugünkü sa’yim, keffâretü’z-zünûb olur. Çünkü, Cenâb-ı Hakkın rahmeti vâsidir, diyorum. İşte bu düşünceyle şevk ve sevince doğru ilerlerken, yazılarımın kıymettar Üstadımı memnun etmesi, bu halimi kat kat tezyid ediyor. اَلْحَمْدُ ِللهِ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى 1
Ahmed Hüsrev

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Elhamdü lillâh. Bu Rabbimin bir ihsânıdır.
Önceki Risale: ( 104 ) / Sonraki Risale: ( 106 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

abd-i âciz : âciz, güçsüz kul
ârâmsız : durmaksızın, dinlenmeksizin
arz-ı ubudiyet : Allah’a kulluğunu sunmak
bahis buyurmak : bahsetmek, konu açmak
Cenâb-ı Hak : Hakkın tâ kendisi olan, şeref ve yücelik sahibi Allah
ednâ : en basit, en küçük
fâni : geçici olan, ölümlü
fevkinde : üstünde
fıkra : kısa yazı
had : sınır, yetki
hamd etme : şükür ve övgülerini sunma
hâmid : hamd eden; Allah’a övgü ve minnetlerini bildiren
hengâm : zaman, an
ifnâ etmek : yok etmek, harcamak
iktifa etmek : yetinmek
iktiza etme : gerektirme
kal’a : kale
kaside-i şerife : şerefli kaside; on beş beyitten az olmayan ve büyük bir şahsı övmek için yazılan şiir
kudsî : kutsal
lütf-u ihsan : bağışın, ikramın güzelliği
medyun : borçlu
mukabil : karşılık
mukaddes : kutsal
müşerrefiyet : şereflenme
mütalâa : etraflıca okuma, inceleme
müteşekkir : şükreden, teşekkürlerini bildiren
nefis : insanda lezzetlerin kaynağı olan ve onu maddî zevk ve isteklere sevk eden duygu
nurlu : aydınlık
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
riya : gösteriş
secdegâh-ı Rabbaniye : Allah’a secde edilen yer
şükretme : Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
tanzim : düzenleme
tarsîn : sağlamlaştırma, kuvvetleştirme
teşkilât-ı nuraniye ve mühimme : nurlu ve önemli oluşum
tevfikat-ı Sübhâniye : bütün kusur ve eksikliklerden münezzeh ve uzak olan Allah’ın yardımları
ubudiyet : Allah’a kulluk
vücud : beden
vücuda getirmek : meydana getirmek
Yükleniyor...