Hüsrev’in fihriste hakkında bir fıkrasıdır.

Aziz Üstadım;
Senelerden beri vücuda getirilen misilsiz âsâra, Otuz Birinci Mektubun On Beşinci Lem’asıyla öyle misilsiz bir eser daha ilâve buyurulmuş oluyor ki, o şâheserler, böyle şâh bir eseri, o harika bediiyyât böyle bedî bir zübdeyi, o acip telifat böyle acip bir mecmuayı, o azîm hakaik böyle azîm bir külliyât-ı hakaiki ve o nurlu risaleler böyle nurlu bir fihristeyi istiyordu. Yüz binler şükrolsun ol Feyyâz-ı Mutlak Hazretlerine ki, hiçbir müellifin muvaffak olamadığı böyle misilsiz eseri hazine-i rahmetinden ihsan etmekle, yüz yirmi adede vasıl olan Külliyat-ı Nuru, yüz yirmi sahifeden aşağı olmayan misilsiz fihristesiyle bir yerde toplamış bulunuyor. Bu risalenin menfaati, fevâidi o kadar çok ki, izaha hâcet yok. Bu kıymettar risale, kendi kendini lâyık olduğu bir tarzda methediyor. Hem o kadar güzel methediyor ki; fevkinde beyân olamaz.
Hüsrev

• • •
Önceki Risale: ( 134 ) / Sonraki Risale: ( 136 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acip : acaip, hayret verici
ahali : halk
âlem-i menam : uyku âlemi, rüyâ âlemi
âsâr : eserler
âşikâre : açık bir şekilde
azîm : büyük, yüce
aziz : izzetli, çok değerli
bedî : eşsiz güzel
bediiyyât : eşsiz güzellikler
beyân : anlatım
Dereli Hafız Ahmed Efendi : Isparta’nın Dereli mahellesinden, Risale-i Nur hizmetinde bulunmuş bir zât
fevâid : faydalar, kazançlar
fevkinde : üstünde
Feyyâz-ı Mutlak : pekçok feyiz, bolluk ve bereket veren Allah
fıkra : kısa yazı
fihriste : içindekiler; Risale-i Nur’un Sözler, Mektubat ve On Dördüncü Lem’aya kadar olan kısmının içindekilerinin yer aldığı risale olan On Beşinci Lem’a
hâcet : ihtiyaç
hakaik : hakikatler, gerçekler
hazine-i rahmet : Allah’ın rahmet hazinesi
ihsan etmek : bağışlamak
İsâ ruhullah : İsâ Allah’ın ruhudur (Yani, Beytullah ifadesinde olduğu gibi, sebepler perdesini kaldıran bir tabirdir. “İsa (a.s.), babasız olarak doğrudan İlâhî kudretin tecellisiyle yaratılmıştır” demektir)
iştirak etme : katılma
kelime-i tevhid : “Allah’tan başka ilâh yoktur” anlamına gelen “Lâ ilâhe illâllah” ifadesi
kıymettar : kıymetli, değerli
külliyât-ı hakaik : gerçeklerin bir araya gelmesi
Külliyat-ı Nur : Risale-i Nur Külliyatı
mânidar : mânâlı, anlamlı
mecmua : yazılı metinlerin bir araya getirilmesiyle oluşan eser
misilsiz : benzersiz
Muhammedün Resulullah : Muhammed Allah’ın resulüdür
muvaffak olma : başarma
müellif : yazar
müşfik : şefkatli
Nasârâ : Hıristiyanlar
nurlu risaleler : Risale-i Nur
nurlu : aydınlık
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
sahra : çöl
şâheser : üstün ve büyük eser, eserlerin şahı
şükür : medih, övgü
telifat : telifler; kitap olarak kaleme alınan eserler
vasıl olan : ulaşan
vücuda getirilen : meydana getirilen
zübde : netice, öz
Yükleniyor...