İmamoğlu Hafız Mustafa’nın bir fıkrasıdır. (Bütün Söz ve Mektubat’ın birer mürşid-i kâmil vazifesini gördüklerine dair hatıra gelen bir mektuptur.)

Üstadım Efendim; Bundan bir sene evvel—Sözler ve Mektubat’ı istinsah esnasında—bazı nükteler, kendi emrâz-ı kalbiyeme muvafık bir ilâç geldiğinden “Evet, bu nükteyi altın yazıyla yazmalı” diye söylerdim. Lem’alar telif edildi. Bütün Söz ve Mektubat’a feyizleriyle anahtarlık yaptı. Şöyle ki:

Kışın en şedid tehlikeli ve fırtınalı zamanında, yırtıcı hayvanların en azgın ve kuvvetli zamanlarında, geniş sahrada, çamurlu bir yolda giden bir yolcunun imdatsız, kimsesiz o tehlikeler içinde, düşe kalka, yüzde doksan dokuz fırtınalar ve o yırtıcı canavarların elinde parçalanacağı ve telef olacağı hengâmda, kendini kurtarmak isteyen o yolcunun gözüne tesadüf eden, sahranın ortasındaki çelikten daha güzel, polattan daha kuvvetli yapılmış bir saraya rastgelmesi, o yolcuyu o kadar memnun ve mesrur eder ki, hattâ o saraya daha çabuk yetişip, yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmasından halâs olmak için koşarak, acelesinden ayaklarının bile yere temas etmesini istemeyen bu yolcu, kendisinin saraya girmesine vesile olanlara, değil bütün malını vermek, belki canını feda eder.

İşte, asrımızda Sözler ve Mektuplar, o yolcunun saraya rast gelmesiyle bütün tehlikelerden kurtulduğu gibi, ins ve cin canavarlarının tehlikelerinden kurtulmak için Sözler’in herbiri o kaleden daha sağlam bir tahassungâh olduğuna yüz bin kanaatim vardır. Lillâhilhamd, o sarayın anahtar vazifesini Lem’alar’ın feyziyle bulabildim. O tehlikelerden biçare zaif ruhumu kurtarmak için içeriye girdim. Gördüm ki, Cennet, sekiz tabaka olup, hiç birbirine mâni olmadığı ve benzemediği gibi, birine girdiğimde onun letâfeti evvelki girdiğimin lezzetini tazelendirdiği gibi, risaleler aynen öyledir.
İmamoğlu
Hafız Mustafa (r.h.)

• • •
Önceki Risale: ( 140 ) / Sonraki Risale: ( 142 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

biçare : çaresiz
emrâz-ı kalbiye : kalp hastalıkları, mânevî hastalıklar
evvel : önce
feyiz : mânevî gıda, bereket
fıkra : kısa yazı
fütuhat : fetihler, zaferler
halâs olma : kurtulma, kurtuluşa erme
hengâm : ân, zaman
hicret : göç, bir memleketten başka bir memlekete taşınma
ins ve cin : insanlar ve cinler
istinsah : yazarak çoğaltma
kanaat : inanma, razı olma
lillâhilhamd : ne kadar hamd ve şükür varsa ve olmuşsa, hepsi Allah’a aittir
mesrur : mutlu
muvafık : uygun
mürşid-i kâmil : çok olgun rehber, yol gösterici
nükte : ince ve derin anlamlı söz
polat : çelik; sağlam, sert
Sahabe : Hz. Peygamber’i (a.s.m.) hayattayken görüp onun yolundan giden Müslüman olanlar
sahra : çöl
şedid : şiddetli
tahassungâh : sığınma yeri, sığınak
telif edilme : kaleme alınma, yazılma
tesadüf eden : rast gelen
tevafuk eden : uygun düşen, denk gelen
vesile : sebep
Yükleniyor...