Yine Hulûsi’nin

Evet, mütesellî olduğum iki cihet var. Biri: elimizdeki mübarek Sözler vasıtasıyla daima sohbet-i mânevîde bulunduğumuz. Diğeri: muhabbetimizin inâyet-i Bâri ile “hubb-u fillâh” mertebesinde olduğuna imanımızdır. Binaenaleyh, size benim bugün ve yarın en büyük hediyem: Verdiğiniz dersi, namınıza olarak vekâleten alâ kadri’l-imkân mü’minlere tebliğ eylemek ve Allah’ın verdiği hakikî muhabbeti ebeden taşımak ve buna mukabil Erhamürrâhimîn ve Ekremü’l-Ekremîn, Ahsenü’l-Hâlıkîn, Rabb-i Rahîm ve Kerîm Hazretlerinden, hakikî muhabbetin Otuz İkinci Söz’ün Üçüncü Mevkıfında izah buyurulan neticesine mazhar buyurulmaktır. İman-ı tahkikî yolunda buluştuğumuz Hakkı Efendiyle niyetimiz hakka, sıdka, ihlâsa iştirakimiz muhakkaktır.
Hulûsi

• • •
Önceki Risale: ( 14 ) / Sonraki Risale: ( 16 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Ahsenü’l-Hâlıkîn : herşeyi en güzel bir tarzda ve şekilde yaratan Allah
alâ kadri’l-imkân : mümkün olduğu kadar
arîza-i cevabiye : cevabi yazı
binaenaleyh : bundan dolayı
cihet : taraf, yön
ebeden : sonsuza kadar
Ekremü’l-Ekremîn : cömert olanların en cömerdi olan Allah
Erhamürrâhimîn : merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah
hak : doğru
hakikaten : gerçekten
hakikî : gerçek, asıl
hubb-u fillâh : Allah için sevmek
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme
iman-ı tahkîki : hakiki iman; inandığı şeylerin aslını, esasını araştırarak, bilerek inanma
inâyet-i Bâri : varlıklara biçim verip şekillendiren ve onları mükemmel bir surette yaratan Allah’ın yardımı, ikramı
irşad edecek : doğru yolu gösterecek
iştirak : ortaklık
izah buyurulan : açıklanan
mazhar buyurulmak : nail olunmak, erişilmek
muhabbet : sevgi
muhakkak : gerçekliği kesin olan
muhtelif kadirler : çeşitli, farklı yörüngeler
mukabil : karşılık
mübarek : bereketli, değerli
münasebet : bağlantı, ilgi
mürşid : irşad eden, yol gösteren
müşabehet : benzeyiş
müteaddit : bir çok, çeşitli
mütesellî olma : teselli bulma
nam : ad
nev’ : tür
Rabb-i Rahîm ve Kerîm : sonsuz cömertlik, şefkat ve merhamet sahibi olan ve herbir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah
sıdk : doğruluk
sohbet-i mânevî : mânevî sohbet
Sözler : Risale-i Nur için kullanılan diğer bir ad
tebliğ eylemek : bildirmek
tebşir etmek : müjdelemek
üstad : hoca, öğretmen
vakfe : durak
vekâleten : vekil olarak
Yükleniyor...