Ben burada inşaallah emanetçi olduğum Sözler’i inâyet-i Hakla ve duanız berekâtıyla lâyıklı kulaklara duyurabileceğimi ümit ediyorum. Üstadım, müsterih olunuz, bu Nurlar ayak altında kalamazlar. Onları Dellâl-ı Kur’ân’dan enzâr-ı cihana vaz eden Hâlık (Celle Celâluhu) bizim gibi kimsenin ümit ve tahayyül etmeyeceği âciz insanlarla bile neşir ve muhafaza ettirir. Bu işi ben sa’yimle, kudretimle kazandım diyen huddâm o gün görecekler ki, o mukaddes hizmet, zahiren ehliyetsiz görünen, hakikaten çok değerli diğerlerine devredilmiş olur kanaatindeyim. Bu sebeple oradaki kardeşlerimizden Risale-i Nur’la çok alâkadar olmalarını rica etmekteyim.
Hulûsi

• • •
Önceki Risale: ( 17 ) / Sonraki Risale: ( 19 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âciz : güçsüz, zayıf
alâkadar : alâkalı, ilgili
alâ-kadri'l-istitâ : güç yettiği kadar
berekât : bereketler
Celle Celâluhu : Allah’ın şânı yücedir
Dellâl-ı Kur'ân : Kur’ân’ı ilân eden, tanıtan Peygamber Efendimiz
ehliyetsiz : yeteneksiz
eltâf-ı İlâhiye : Allah’ın lütufları, ikramları
emr-i hayr-i azîm : büyük ve hayırlı iş
enzâr-ı cihan : dünyanın dikkati
evkat : vakitler
evvelen bizzat : öncelikle ve doğrudan doğruya
füyuzat : feyizler, mânevî bolluk ve bereketler
hakikaten : gerçekten
Hâlık : her şeyi yaratan Allah
havl ve kuvvet-i Samedanî : Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, ama herşey Kendisine muhtaç olan Allah’ın güç ve kuvveti
huddâm : hizmette bulunanlar
inâyet ve lûtf-u Rabbânî : herbir varlığa muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah’ın yardım ve lûtfu
inâyet-i Hak : herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah’ın ihsanı, yardımı
inşaallah : Allah dilerse
istiâne etme : yardım alma
istifade etmek : faydalanmak
istifâza : feyiz alma; ilim, irfan ve mânevî zenginlik kazanma
istinad etme : dayanma
itmâm : tamamlama
kanaat : görüş, fikir
kudret : güç, iktidar
Mektubatü’n-Nur : Risale-i Nur’un diğer bir adı
muhafaza : korumak
mukaddes : kutsal
muvaffak olmak : başarmak
müsterih : içi rahat, gönlü rahat
mütalâa : okuma ve dikkatlice inceleme
nâtamam : tamamlanmamış
neşir : yaymak
niyaz eylemek : yalvarıp yakarmak
Nurlar : Risale-i Nur Külliyatı
Risaletü’n-Nur : Risale-i Nur’un diğer bir adı
sa'y : çalışma
Sözler : Risale-i Nur için kullanılan diğer bir ad
tahayyül etme : hayal etme
tahrir etme : araştırma
tebliğ : bildirme
umur : işler
vaz eden : koyan, yerleştiren
zahiren : görünürde
Yükleniyor...