بِاسْمِهِ ( مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَاْلاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ بِعَدَدِ عَاشِرَاتِ دَقَائِقِ اَيَّامِ الْفِرَاقِ 1

Aziz, sıddık, vefâdar, hakikatli, fedakâr kardeşlerim Nuh Bey, Molla Abdülmecid, Molla Hamid; Çok mübarek hediyenizi açtık, gördük ki, Van hediyesi değil, belki Medine-i Münevvere ve Ravza-i Şerifenin mübarek kerametli hediyesidir. Hem fiyatı, üstünde yazıldığı gibi yirmi beş lira değil, yirmi beş bin liradan fazla mânen kıymetlidir. O mübarek hediyeyi Medine-i Münevvere namına, bu havalideki Kur’ân-ı Hakîmin hizmetinde hâlis hizmetkârlarına ve benim arkadaşlarıma tevzi’ etmek için, aler-re’s-i vel’ayn kabul ettik. Fakat bu manevî hediyenin ehemmiyetli bir sırrı bulunduğu bana ihtar edildi. Yani Cenâb-ı Hakka yüz bin şükür ediyorum ki, Kur’ân’a ve zât-ı Risalete hizmetimizin bir alâmet-i makbuliyeti nev’inden olarak, bir iltifat-ı Nebevîyi hissettim. O sırrı size açmak münasip görüldü. Şöyle ki:

Şimdi bu mektubu yazan kâtiple kardeşi Mesud beraber bir gün, üç aydan beri bahsi geçmediği Ahmed Ağanın bahsi geçti. Beraberimde kâtip Tevfik’le Mesud’a dedim: “Bütün kitapları Diyarbakır’deki Ahmed Ağaya göndereceğiz. Tâ ya Şâm-ı Şerif tarafına, ya Van’daki sıddıklara ulaştırsın.” Bu sözümüz ve meşveretten dört saat sonra, aynen o Ahmed Ağa habersiz çıktı geldi.

Aynı günde siyah bir mürekkebimiz vardı. “Keşke güzel bir kırmızı mürekkebimiz olsaydı” dedik. Biraz o mürekkepten taş üzerine döktük; siyah ve mor idi. Sonra yazmaya başladık. Tam istediğimiz tarzda kırmızı oldu. Bu hale yedi-sekiz kişi pek çok hayret ettik. Bu işi de bir fâl-i hayr addettik. “Fesübhânallah,” dedik, “bunda bir sır var.” Sonra birden bire hatırıma geldi: Şâm-ı Şerifte eniştem Molla Said var; bir kısım kitapları Ahmed Ağaya verip göndereceğim” dedikten sonra, tam bir sıddık olan Nuh Bey hatırıma geldi. Evvel başka memleket niyetiyle, sonra İstanbul’daki kardeşlerin istemesiyle, siyah tali’imiz suretini değiştirip parlayacaktır, diye mânâ verdik. Sonra Mısır’a niyet edip yazdırdığım kitapları, en lâyık Van’ı ve en sâdıkı Nuh’u gördüm, ona göndereceğim diye, Ahmed Ağa gittikten sonra, onun arkasından Burdur’a kadar gönderdim.

Sonra bu işte öyle bir muvaffakiyet ve teshilât göründü ki, şüphe bırakmadı ki, burada bir sır var. Nazar-ı dikkati celb etti. Dikkat ettik ki, evvelki mektupta size yazdığımız gibi, İstanbul’da oturan bir adam, üç defa buraya misafireten gelerek, onun eliyle Nuh Beyin üç defa mektup telgrafı elime geçiyor. Ve en sevdiğim Hulûsi Bey ve Molla Abdülmecid ve Molla Hamid ve Hoca Abdülmecid Efendilerin selâmları ve isimlerini bir mektupta, yine o Mehmed Efendi geçen sene bana o getirdi. Dedim: Bu bir işaret-i inâyettir; bu tesadüfî değil.

Sonra Nuh’un hediyesi, yirmi beş liralık kıymetinde bir teneke, bizim namımıza geldiğini işittik. Arkadaşlarla beraber hesap ettik ki, biz burada hangi tarihte kitap hediyelerini Nuh için hazırlıyorduk aynı tarihte, Nuh, habersiz olarak, kırk gün mesafede, bize o nisbette ve mânâ cihetiyle onun gibi mübarek hediyeyi hazırlıyordu. Bu tevafuk kat’iyen tesadüf değil. Hattâ bir kısım dostlar dediler ki, bu Nuh Beyin kerametidir. “Acaba Nuh Beyin kerameti var mı ki, biliyormuş gibi mukabilini gönderiyor?” dediler. Dedim ki, “İhlâsın ve sadakatin dahi velâyet gibi kerameti var. Belki, bazan daha fevkindedir.”

Hediyenin vürudundan sonra, bir ay kadar kaza merkezinde bıraktık, almadık. Sonra Nuh’un mektubunu aldıktan sonra getirterek açtık, hayrette kaldık. Tasavvurumuzun bütün bütün fevkinde çıktı. Bu teberrüke karşı istiğnâ değil, belki bir iltifat-ı Ravza-i Mutahhara olduğundan, ona karşı dilencilikle iftihar ediyorum.

كُلُّ شَىْءٍ مِنَ الْحَبِيبِ حَبِيبٌ sırrınca, “Habîb’in diyarından gelen herşey mahbubdur.” Ve onun içinde bir, bilhassa Ravza-i Mutahharanın levha-i müzeyyene ve münevveresi vardı. Bir kısım san’at-ı İlâhiyenin bir nevi küçük müzehanesi şekline getirdiğim hücremin duvarına, o levha-i mübarekeyi dahi tâlik ettim ve karşısında oturdum; derince, müştâkane temâşâya başladım. Birden, o levhada bana ihtar eder gibi kalbime geldi: Bizler senin risalelerinin mânidar işaretleriyiz. Fesübhânallah dedim, bu hediye içinde sırlar var.

Tetkike başladım. Baktım ki, gönderdiğim risaleler kaç parçadır; herbir parçaya mukabil bir nevi hediye var. Yirmi bir parça, hem risalelerden hem teberrükten saydım. Bu çeşit teberrükü, şimdiye kadar işitmemiştim. Hiçbir hacı böyle bir zamanda, böyle merak edip, her neviden bir kısım alsın hem benim hesabıma Medine-i Münevverenin mübarek eşyasını bana ayırıp göndersin... Bu demek Nuh muh işi değil. Ravza-i Mutahhara sahibinin bu teberrük içinde bir iltifatı vardır.

Madem kitapların parçaları ve hediyelerin nevileri birbirine tevafuk ediyor. Öyleyse her bir nevi, bir nevi kitaba işareti var, münasebeti var. Şu gözümün önündeki levha ise, Mu’cizât-ı Ahmediye namında aslı beş parçadan ibaret On Dokuzuncu Mektuba muvafakat münasebeti var. Çünkü, şu levha o Ravza-i Mutahharanın ve Hücre-i Saâdetin suretini gösterdiği gibi, Mu’cizât-ı Ahmediye risalesi dahi, Asr-ı Saâdetin manevî suretini almıştır. Şu beş minare, o beş parçaya işaret ediyor. Şu kubbe Mirac Risalesine bakıyor.

Öyleyse, sair nevilerin dahi, risalelerin nevilerine işaret eder diye, dikkat ettim ki, yedi nevi hurma gönderilmiş. Bir parçası büyükçe, otuz üç tane kadar. Fesübhânallah, dedim, yedi nev’i göndermekte ne mânâ var? Birden kalbime geldi ki: İman-ı billâha dair yedi nevi ile aynı hakikat yazılmış, Van’a gönderilmiş. Dikkat ettim: Evet, mevzu vahdâniyet-i İlâhiye olduğu halde, Yirminci Mektupla sureti küçük, mânâsı pek büyük zeyliyle ve Yirmi İkinci Söz herbiri birer risale, Birinci Makam, İkinci Makamı ve Otuz İkinci Söz Üçüncü Mevkıfı ile evvelki iki mevkıf herbiri birer risale hükmünde ve Otuz Üçüncü Mektup, Otuz Üç Pencere ile yedi risaledir. O da aynen yedi nevi envâr-ı mârifetullahtan bir şems-i hakikatin ziyasındaki elvân-ı seb’a gibi bir mahiyet gösterdiğinden, Medine-i Münevverenin hediyesi içinde hakikat-i hurmadan yedi nevi Nuh Beyin eline verilip buraya kadar gönderilmesi, o yedi nura tevafukla bir makbuliyet işareti veriyor dedik, Allah’a şükrettik.

Hem o neviden birisi otuz üç tane olması, o risalelerin birisi otuz üç pencere olması ve hediye içindeki tesbih üç defa otuz üç olması, Otuz Üçüncü Sözün Otuz Üçüncü Mektubunda otuz üç penceresine muvafakati, Nuh’u ihtiyarsız, sırf bir vasıta-i zahirî olarak bize gösterdi. Nuh’a değil, belki Ravza-i Mutahharaya karşı minnettarâne, müteşekkirâne baktık.

Sonra, o mübarek mâ-i zemzem, büyükçe bir şişe ve parlak nuranî bir surette içinde çıkması... Dedik ki: Madem o levha-i mübarek Mu’cizât-ı Ahmediyeye, o yedi nevi hurma mârifetullaha ve resâil-i tevhide işaret var. Elbette bu mâ-i zemzem dahi, âb-ı hayatın mâ-i zemzemesini kâinata dağıtan Kur’ân-ı Mübînin menbâı ve birinci mahall-i nüzulü bi’r-i zemzeme civarı olduğundan Yirmi Beşinci Söz olan i’câz-ı Kur’ân’a işaret vardır. Ve alâmet-i makbuliyet olarak telâkki ediyoruz.
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Öyle bir zâtın adıyla ki, “Yedi gökle yer ve onların içindekiler Onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp tesbih etmesin.” (İsrâ Sûresi, 17:44.) Ayrılık günlerindeki dakikaların âşireleri sayısınca Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
Önceki Risale: ( 211 ) / Sonraki Risale: ( 213 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

alâmet-i makbuliyet : kabul görmesinin işaret ve belirtisi
aler-re’s-i vel’ayn : baş göz üstüne
arz : dünya
aziz : çok değerli, izzetli
Cenâb-ı Hak : Hakkın tâ kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
ehemmiyetli : önemli
hakikatli : doğru
hâlis : ihlâslı, samimi
havali : yöre, çevre
hizmetkâr : hizmetçi
ihtar : ikaz, uyarı
iltifat-ı Nebevî : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) iltifatı
iltizam etme : gerekli görme
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak, görünen bazı olağanüstü hal ve fiiller
Kur’ân-ı Hakîm : her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân
Medine-i Münevvere : nurlu ve medenî olan Medine şehri
meşgalesiz : meşguliyetsiz
mübarek : bereketli, değerli
nam : ad
Ravza-i Şerife : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) kabri ile minberi arasındaki şerefli alan
sâfî : saf, duru, arınmış
sıddık : çok doğru ve bağlı
sükût : sessiz kalma, susma
şükretme : Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
tevzi’ etmek : dağıtmak
ulvî : yüce, büyük
vefâdar : vefâlı, sözünde ve dostluğunda devamlı olan
zât-ı Risalet : kendisine kitap gönderilmiş olan Zât; Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.)
zekâvet : zeki oluş, kurnazlık
zemin : yer, dünya
addetme : sayma
bahis : konu
cihet : yön
evvel : önce
fâl-i hayr : iyi hâl, iyi alâmet ve işaret
fesübhânallah : “Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir” anlamında kullanılıp hayret ve hayranlığı ifade eder
işaret-i inâyet : Allah’ın yardımının işareti, göstergesi
kat’iyen : kesinlikle
kâtip : yazan, yazıcı
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görünen olağanüstü hal ve fiiller
meşveret : işlerin istişâre, danışıp görüşme yoluyla halledilmesi
misafireten : misafir olarak
muvaffakiyet : başarı
mübarek : bereketli, değerli
nam : ad
nazar-ı dikkati celb etme : insanların dikkatlerini üzerine çekme
nisbet : oran
sâdık : doğru sözlü, dürüst
sıddık : çok doğru ve bağlı
suret : şekil
Şâm-ı Şerif : mübarek Şam şehri
teshilât : kolaylıklar
tevafuk : denk gelme, uygunluk
Asr-ı Saâdet : mutluluk asrı; Hz. Muhammed’in yaşadığı dönem
bilhassa : özellikle
diyar : yer, memleket
fesübhânallah : “Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir” anlamında kullanılıp hayret ve hayranlığı ifade eder
fevkinde : üstünde
habîb : sevgili
hücre : oda
Hücre-i Saâdet : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) odası
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet, içtenlik
ihtar etme : hatırlatma
iltifat-ı Ravza-i Mutahhara : Ravza-i Mutahhara’nın iltifatı
istiğnâ : yüz çevirip bakmama, ihtiyaç duymamak
kaza : ilçe
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görünen olağanüstü hal ve fiiller
levha-i mübarek : mübarek, değerli levha
levha-i müzeyyene ve münevvere : süslenmiş, nurlu levha
mahbub : sevgili, sevilen,
mânidar : mânâlı, anlamlı
Medine-i Münevvere : nurlu ve medenî olan Medine şehri
Mirac Risalesi : Otuz Birinci Söz
Mu’cizât-ı Ahmediye : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) gösterdiği mu’cizeler
mukabil : karşılık
muvafakat : uygunluk
mübarek : bereketli, değerli
münasebet : bağlantı, ilişki
müştakane : çok arzulu ve istekli bir şekilde
müzehane : müze gibi antika ev
nam : ad
nevi : çeşit, tür
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
sadakat : bağlılık, doğruluk
san’at-ı İlâhiye : Allah’ın san’atı
suret : resim, şekil
tâlik etmek : asmak
tasavvur : zihinde tasarlama, hayal
teberrük : bereket vesilesi
temâşâ : hayranlıkla seyretme
tetkik : inceleme, araştırma
tevafuk etme : uygun gelme, denk düşme
velâyet : velilik; mânevî mertebeler aşarak Allah’ın yakınlığını ve dostluğunu elde etme
vürud : gelme
âb-ı hayat : hayat suyu
alâmet-i makbuliyet : kabul görmesinin işaret ve belirtisi
bi’r-i zemzeme : zemzem kuyusu
civar : çevre, etraf
elvân-ı seb’a : yedi renk
envâr-ı mârifetullah : Allah’ı bilmenin ve tanımanın nurları
fesübhânallah : “Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir” anlamında kullanılıp hayret ve hayranlığı ifade eder
hakikat : asıl, gerçek, doğru
hakikat-i hurma : hurma hakikati
i’câz-ı Kur’ân : Kur’ân’ın mu’cize oluşu
ihtiyar : irade, istek
iman-ı billah : Allah’a iman
kâinat : evren
Kur’ân-ı Mübîn : hak ve hakikati açıklayan Kur’ân
levha-i mübarek : mübarek, değerli levha
mahall-i nüzul : indirildiği yer
mahiyet : özellik
mâ-i zemzem : zemzem suyu
makbuliyet : kabul görme, kabul edilmişlik
mârifetullah : Allah’ı bilme ve tanıma
Medine-i Münevvere : nurlu ve medenî olan Medine şehri
menbâı : kaynak
mevkıf : bölüm, kısım
mevzu : konu
minnettarâne : minnet duyarak, yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür hissi taşıyarak
Mu’cizât-ı Ahmediye risalesi : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) gösterdiği mu’cizelerin anlatıldığı risale; On Dokuzuncu Mektup
muvafakat : uygunluk
mübarek : bereketli, değerli
müteşekkirâne : teşekkür ederek
nevi : çeşit, tür
nuranî : nurlu
resâil-i tevhid : tevhid bahsini anlatan risale
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
sair : diğer, başka
suret : görünüş, şekil
şems-i hakikat : hakikat güneşi
şükretme : Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
telâkki etme : anlama, kabul etme
tevafuk : denk gelme, uygunluk
vahdâniyet-i İlâhiye : Allah’ın birliği, ortağının ve benzerinin olmayışı
vasıta-i zahirî : görünürdeki vasıta, aracı
zeyl : ek, ilave
ziya : ışık, parlaklık
Yükleniyor...