Mesud’un garip bir fıkrasıdır.

Kamer yeni tulû ettiği esnada, onun aydınlığına ve gecenin serinliğinde, arpanın yumuşaması hasebiyle orak biçmekte iken, kamerin güzelliğine ve şeffaflığına bakarak ve orağın bitmemesi, Nurları yazmaktan mahrum kaldığımı tahassürâne ve meyusâne düşünmekte iken, bilmem iğfâlât, bilmem tulûat, hatırıma gelen şu sözü söyledim: “Yâ Rab! İsmim Mesud, kendim bîsud, çok çalıştım olamadım mesud” dedim ve arpa biçmeye devam ettim. Aradan bir müddet geçtikten sonra yattım. Menamda dediler ki: “Bırakma Üstadın Said’in eteğini, eyler seni mesud.” Derhal uyandım; ay hemen kaybolmak üzere. Derhal “Yâ Rab! Ben saadet-i dünyeviye istemedim, tevbekâr oldum.” Saadet-i uhreviyemin, sizin duanızla olacağı telkin edilmiştir ve duanıza muhtacım. Bendenizi duadan dirîğ buyurmamanızı temenni eder, el ve ayaklarınızdan öperim, efendim hazretleri.
Mesud (r.h.)

• • •
Önceki Risale: ( 242 ) / Sonraki Risale: ( 244 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aziz : çok değerli, izzetli
beyan etme : anlatma, açıklama
bîsud : faydasız, boş, neticesiz
dirîğ buyurma : men etme, uzak tutma
esna : zaman, an
fıkra : mektup, kısa yazı
garip : tuhaf, şaşırtıcı
hâlis : samimi, ihlâslı
hasebiyle : gereğince, nedeniyle
hazret : saygıdeğer; saygı ve hürmet maksadıyla büyüklere verilen ünvan
iğfâlât : aldatmalar, kandırmalar
kamer : ay
mahrum : yoksun
mebhas : bahis, kısım
menam : uyku, rüya
mesud : mutlu
meyusâne : ümitsizce
muhlis : samimi, ihlâslı; ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözeten
muvaffak : başarılı
Nurlar : Risale-i Nur
saadet-i dünyeviye : dünya hayatındaki mutluluk
saadet-i uhreviye : âhiret hayatındaki mutluluk
sıddık : çok doğru ve bağlı
tahassürâne : hasretle, özlemle
telkin edilme : zihinde yer ettirme
temenni : istek, dua
tevbekâr : pişmanlık duyup bağışlanma dileyen
tulû etme : doğma
tulûat : kalbe gelen ilhamlar, ani doğuşlar
yâ Rab : ey Rabbim; ey herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye eden ve idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah’ım
Yükleniyor...