Şu fıkra Hüsrev’in mektubundandır.

Sevgili ve muhterem Üstadım;
Sözlerinizin (yani risalelerinizin) herbiri birer derya-yı azîmdir. Sözlerinizden pek çok feyz alıyorum. O kadar ki, okudukça tekrar etmeyi istiyorum. Ve tekrarında duyduğum İlâhî bir zevki tarif edemeyeceğim. Bugün Sözlerinizden değil hepsini, bir tanesini alan insafla okursa, hakkı teslime ve münkir ise gittiği yolu terke, fâsık ise tevbeye mecbur olacağına kat’iyen ümitvârım.
Hüsrev

• • •
Önceki Risale: ( 49 ) / Sonraki Risale: ( 51 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

akaid-i diniye : dinin inanç esasları, temelleri
arz etmek : söylemek, ifade etmek
bilâistisna : istisnasız, ayırt etmeksizin
burhan : kuvvetli delil; Yirmi İkinci Sözün Birinci Makamında bulunan On İkinci Burhan
def : uzaklaştırma
derya-yı azîm : büyük deniz
ebedî : sonsuz, sonu olmayan
emraz-ı kalbiye : kalp hastalıkları, mânevî hastalıklar
emsalsiz : benzersiz
envâr : nurlar
fâsık : günahkâr
feyiz : ihsan, bolluk, mânevî gıda
fıkra : kısa yazı
füyûzât : feyizler, mânevî bolluk ve bereketler
hak : doğru gerçek
Hüsrev :
iksir : tesirli ilaç
İlâhî : Allah tarafından olan
insafla : vicdanlı hareket etme
isal etme : ulaştırma, eriştirme
kâfi bulunma : yeterli olma
kal’ etmek : söküp atmak, çıkarmak
kat’iyen : kesinlikle
Kur’ân-ı Hakîm : her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân
küşad : açmak, açılış
lem’a : parıltı; Yirmi İkinci Sözün İkinci Makamında bulunan On İki Lem’a
maraz : hastalık
maraz-ı kalbî : kalpteki hastalık
meşhud : görünen
miftah : anahtar
mirkat-ı Cennet : Cenneti kazanmaya ve yükselmeye vesile olan anlamında Cennet merdiveni
muhterem : saygıdeğer
münkir : Allah’a inanmayan, inkar eden
müsellem : doğruluğu şüphesiz kabul edilmiş
nâmütenahi : sonsuz, sınırsız
nazirsiz : benzersiz
Nur deryası : Nur denizi; Risale-i Nur
nûş etmek : içmek
râh-ı necat ve selâmet : kurtuluş ve esenlik yolu
ref’ : ortadan kaldırma
revzat-ı inşirâhiye : ferahlık veren bostan, çimenlik
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
saadet-i ebediye : sonsuz mutluluk, âhiret mutluluğu
Sabri :
Sözler : Risale-i Nur için kullanılan diğer bir ad
şifahane-i ecza : şifâ verici ilâç
tahkim : sağlamlaştırmak
tarsîn : sağlamlaştırma, kuvvetleştirme
tenvir : aydınlatma
tesrir : mesrur etme, sevindirme
tevbe : pişmanlık duyarak günahtan dönüş
tevhid : Allah’ı bir olarak bilme ve ilân etme
ümitvâr : ümitli, umutlu
vesvese : şüphe, asılsız kuruntu
zira : çünkü
Yükleniyor...