Hüsrev’in Sözler’i yazmaya başladığı zaman yazdığı mektubun fıkrasıdır.

Muhterem Efendim Hazretleri;
Bu sefer okumaklığımız için irsal buyurduğunuz iki kitaptan birisini Bekir Ağadan aldım. Kitabın birkaç sahifesini okudum. Ve kitabın bir nüshası kendimde kalmak üzere istinsah etmeye başladım. Kitap münderecâtında arada sırada dimağımı alâkadar eden mesâilden bahsettiğini ve küçük mektupların pek büyük hakikatleri kucakladığını gördüm ve çok müstefid oldum.

Altıncı Mektuba kadar yazılar Sözler’i bir taraftan yazıyor, diğer taraftan da yazının geçce yazılışından sıkılarak okumaya başlıyordum. Pek çok sürur beni kaplıyordu. Altıncı Mektuba gelince, şu gurbetteki firkatinizin en hazin kısmını tayyettiğinizi ve bir kısmının da hikâye edildiğini okudum. Okudukça sizinle beraber kalbim hazin hazin ağlamaktan kendimi alamamakta idim. Hattâ yanımda bulunan valideme dahi okudum. Okurken validem ağlıyor, gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Ben de ağlamamak için nefsime cebrediyordum. Diğer taraftan da, acaba tayyedilen kısmından da biraz yazılsa idi...
Hüsrev

• • •
Önceki Risale: ( 76 ) / Sonraki Risale: ( 78 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âciz : güçsüz
cebretmek : zorlamak
feveran eden : coşan, köpüren
firkat : ayrılık
hakikat : gerçek, esas
hararet : coşkunluk, ateşlilik
hazin : hüzün veren, acıklı
hikmet : sebep, sır, gaye
ihâta etmek : herşeyi içine almak, kapsamak
irşad : doğru yol gösterme, rehberlik
lisan : dil
Mektubatü’n-Nur : nurlu mektuplar; nurun mektupları; Risale-i Nur
menba : kaynak
müstağrak eden : gark eden, daldıran
nefis : bir kimsenin kendisi
neşr etme : yayma
nur-feşan : nur saçan, aydınlık dağıtan
Ramazan-ı Şerif : mübarek Ramazan ayı
Risalâtü’l-Envar : nurlar saçan mektuplar; Risale-i Nur
Sözler : Risale-i Nur için kullanılan diğer bir ad
sürur : mutluluk
takdir : beğendiğini dile getirme
tasrih etmek : açıkça ifade etme
tavsif : vasıflandırma, özelliklerini anlatma
tayyetme : atlama, üzerinden geçme
tesâhub etmek : sahip çıkmak; korumak
ulvî : yüce, büyük
Üstad-ı Muazzam : büyük üstad
ziya : ışık
Yükleniyor...