Aziz, sıddık kardeşlerim; Çok ehemmiyetli mektuplarınıza bir tek muhtasar cevaba mecburiyetim var.

Evvelâ: Sualleri, çok nurlu hakikatlerin zuhuruna vesile olan Re’fet’in, hem mâsumlara Kur’ân ve Nur’ları ders vermesi, hem kendisi Nur Lem’alarıyla meşgul olması, hem tashihattâ bana ve Hüsrev’e yardım etmesi, hem İstanbul’da Asâ-yı Mûsâ’nın insaflı âlimlerin ellerine geçmesine çalışması, çok şâyân-ı tebriktir. Ve yeni sualine şimdi cevap verilmez, daha zamanı gelmemiş.

Kahraman Burhan’ın Serbest Fırkasının reisine verdiği cevap güzeldir. Evet, Nurcular, siyasetlerle alâkaları olmaz. Yalnız iman hakikatleriyle bütün hayatları bağlıdır. Şimdiye kadar gizli komiteden, siyaseti dinsizliğe ve zındıkaya âlet edenler, istibdad-ı mutlakla Nurcuları ezdiler. İnşaallah, bir sebep çıkar HAŞİYE o istibdadı kıracak, mâsum ve mazlum Nurcuları kurtaracak. Fakat çok dikkat ve ihtiyat lâzımdır. Risale-i Nur, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı olması cihetiyle, bir tarafa tâbi ve dahil olmaz. Belki mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinat olur. Fakat siyaset hesabına değil, belki Nur’ların intişarı ve maslahatı hesabına, bazı kardeşler, Nurlar namına değil, belki kendi şahısları namına girebilir. Hususan, mübarek Isparta’nın şimdiye kadar Nurlar medresesi olması ve muarızların dahi ona çok ilişmemesi noktasında, dahilde tarafgirane vaziyet almamak, muterizlerin nedametine ve hakikate dönmelerine bir vesile olabilir. Siz daha iyi bilirsiniz.

Salâhaddin’in mektubu, birkaç cihette ehemmiyetlidir. Amerika âlimleri, elbette Asâ-yı Mûsâ risalesine lâkayt kalmayacaklar. Eğer dini, din için seven kısmının ellerine geçse, fütuhat yapar. Yoksa, bazı enaniyetli hocalarımız gibi, kıskançlık damarıyla neşrine ve tervicine çalışmaları meşkûktür. Her neyse, inayet-i İlâhiyeye havaledir.
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Demokrat çıktı, bir derece kırdı.
Önceki Risale: ( 102 ) / Sonraki Risale: ( 104 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

reis : başkan, lider
hakikat : gerçek, doğru
komite : kötü bir amaç kurulmuş cemiyet, topluluk
zındıka : dinsiz
istibdad-ı mutlak : hiçbir hak ve hürriyet tanımayan tam baskı, tam diktatörlük
inşaallah : Allah dilerse
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
istibdad : baskı
mâsum : günahsız, suçsuz
mazlum : zulme uğramış
ihtiyat : önlem alma, tedbirli hareket etme
cereyan : akım, hareket
fevkinde : üstünde
umum : bütün
tâbi olmak : arkasından gitmek, itaat etmek
mütecaviz : haddini aşan, başkasının hukukunu çiğneyen
nokta-i istinat : dayanak noktası
intişar : yayılma
maslahat : fayda, gaye
hususan : bilhassa, özellikle
medrese : ders yapılan yer
muarız : karşı gelen, muhalif
dahilde : içeride
tarafgirane : bir tarafı destekleyerek
vaziyet : durum, hâl
muteriz : itiraz eden
nedamet : pişmanlık
risale : mektup; Risale-i Nur’da yer alan herbir bölüm
lâkayt : duyarsız
fütuhat : fetihler, zaferler, başarılar
enaniyetli : bencil, gururlu
neşir : yayılma
tervic : kabul ettirme, geçerli kılma
meşkûk : şüpheli
inâyet-i İlâhiye : Allah’ın inâyeti, yardım ve ihsanı
havale : göndermek, gönderi
aziz : çok değerli, izzetli
sıddık : çok doğru ve bağlı
kanaat gelme : razı olma, inanma
tashihat : düzeltmeler
telif : yazma, kaleme alma
tahakkuk : gerçekleşme
Yükleniyor...