2 اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Aziz, sıddık, bahtiyar, vefâkâr, faal, sebatkâr kardeşlerim; Evvelâ: Tekraren hem sizin Receb-i Şerifinizi ve Leyle-i Regaibinizi tebrik, hem Safranbolulu kardeşlerimizin tebriklerine mukabeleten şuhur-u selâselerini ve dört leyâli-i mübarekelerini ve Nurlarla gayet ciddî alâkalarını tebrik ederiz. Ve oranın şakirtleri namına yazılan tebrikname mektubunda benim pek çok kusurlu şahsıma verdikleri unvanları ve senâları, Halil İbrahim’in bazı mektupları gibi, tadil ile Risale-i Nur’a çevirip Lâhikaya girmesini istedim; fakat şahsım pek sarih bir tarzda mevzu yapıldığı için yakıştıramadım, şimdilik geri kaldı.

Kardeşlerim, kat’iyen biliniz: Şan ve şeref ve hodfüruşluk ve kendine güvenmek ve şahsımı beğendirmekten ürküyorum ve kaçıyorum ve şahsıma karşı medihlerden hoşlanmıyorum. Yalnız Risale-i Nur’a karşı sadakat ve kanaate bir emare olmak cihetiyle, bazı müfritane tâbirleri, ya hatırları için veya hüsn-ü zanlarını kırmamak fikriyle, kısmen tâdil ile kabul ve sükût ederim. Fakat iki ihlâs Lem’aları ve mesleğimizin “hıllet” ve “ihlâs” ve “uhuvvet” esasları, bu tarz medihlere müsaade etmez. Hem, bu benlik ve enaniyet asrında ve şöhretperestlerin nazarında Nur’ların safiyetine ve hâlisiyetine zarar verebilir.

Saniyen: Hıfzı’nın iki mâsumunun yazdıkları Asâ-yı Mûsâ ve Rehber ve Küçük Sözler bizi mesrur eyledi. Yüz mâşâallah! Böyle binler Nurcu mâsumlar, istikbali Nurlandıracaklar.
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
Önceki Risale: ( 107 ) / Sonraki Risale: ( 109 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aziz : çok değerli, izzetli, saygın
sıddık : çok doğru ve bağlı
bahtiyar : talihli, mutlu
vefâkâr : vefâlı, vefâ gösteren
faal : çalışkan, hareketli
sebatkâr : sebat eden
Receb-i Şerif : üç ayların ilki olan mübarek Recep ayı
Leyle-i Regaib : Regaib gecesi
mukabeleten : karşılık olarak
şuhur-u selâse : üç aylar
leyâli-i mübareke : mübarek geceler, kandil geceleri
şakirt : öğrenci, talebe
tebrikname : tebrik yazısı, kutlama yazısı
unvan : lâkap
senâ : övme, methetme
tâdil : düzeltme
Lâhika : ek, ilâve; Bediüzzaman ve talebelerinin mektuplarından oluşan kitaplar; Yirmi Yedinci Mektup
sarih : açık
mevzu : bahis, konu
kat’iyen : kesin olarak
hodfüruşluk : kendi kendini beğenme, pahalıya satma
medih : övgü, şükür
sadakat : bağlılık, sebat
kanaat : razı olma, inanma
emare : belirti, işaret
cihetiyle : yönüyle
müfritane : aşırı derecede, aşırı olarak
tâbir : yorum, ifade
hüsn-ü zan : güzel düşünce
sükût : sessiz kalma
ihlâs Lem’aları : Yirminci ve Yirmi Birinci Lem’alar
hıllet : samimî dostluk; takdir edici arkadaşlık
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet
uhuvvet : kardeşlik
esas : temel
müsaade etmek : izin vermek
enaniyet : benlik
şöhretperest : şöhret düşkünü
nazar : bakış, düşünce
safiyet : sâfilik, tertemizlik
hâlisiyet : samimiyet, saf niyetlilik
saniyen : ikinci olarak
mâsum : suçsuz, günahsız; çocuk
Rehber : Gençlik Rehberi, Risale-i Nur içerisinde bulunan, gençlere ait meselelerden oluşan bir kitapçık
Küçük Sözler : Sözler adlı kitaptan ilk dokuz Sözü içine alan kitapçık
mesrur : sevinçli, mutlu
mâşâallah : Allah dilemiş ve ne güzel yaratmış
istikbal : gelecek
Yükleniyor...