Aziz, sıddık kardeşlerim; Sizin gayet mübarek ve Cennet meyveleri gibi şirin hediyelerinizi ve Denizli cihetindeki beşaretinizi aldım. Şimdi bu dakikada pek çok işler beni uzun konuşturmayacak; kısa kesmeye mecbur oldum. Çünkü, hediyeyi getiren çabuk gidecek diye acele yazdım.

Evvelâ: Son parçada, başta 1 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى bin üç yüz kırk dört sehivdir. Eğer okunmayan iki hemze ve medde sayılmazlarsa sehiv değil, hem çok mânidardır. Doğrusu bin üç yüz kırk yedidir ki, parçanın âhirinde tekrar doğru yazılmış. Hem bâki kalan kısmı hem ehemmiyetli, hem dünyaya baktığı için ve عَلَقَ’daki 2 اِنَّ اْلاِنْسَانَ لَيَطْغٰى o parçadaki tâğûta baktığından şimdilik yazdırılmadı.

Ve saniyen: Fihristede Âyet-i Hasbiye olan Dördüncü Şuânın fihristesi, İhtiyar Lem’asının On Dördüncü Ricası yerinde yazılsın. Hakikaten münasip görünüyor, tam bir ricadır.

Salisen: Yirmi Sekizinci Lem’anın Yirmi Sekizinci Nüktesinin aynı fihristesi değil, On Beşinci Sözün âhirinde yazılsın. Çünkü ikisi aynı hakikatten bahsediyor.

Rabian: Merhum Hafız Ali’nin Lem’alar’ını tashih ettim. Yakında inşaallah gönderilecek.

Bugünlerde mübarek kahramanların Firdevsî ve Yusufî Meyvelerini tashih ederken o risale bana o derece kuvvetli ve kıymetli göründü ki, bağırarak dedim: “Bütün çektiğimiz hapis sıkıntıları yüz misli ziyade olsa da, yine bu Meyve Risalesi, yüz derece daha fazla iş görmüş. En muannidleri de imana getirerek geniş dairelerde kendini zevkle okutturuyor. Ey bana sıkıntı veren bedbahtlar! Bana ne yaparsanız yapınız, beş para vermem. Başımıza ne gelse ucuzdur, ayn-ı inayettir ve mahz-ı rahmettir” diye tam tesellî buldum. Umum Risale-i Nur talebelerine selâm ve selâmetlerine dua ederiz.
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Kopmaz ve kırılmaz, sapa sağlam bir kulpa...” Bakara Sûresi, 2:256.
2 : “Muhakkak insan azgınlaşır.” Alâk Sûresi, 96:6.
Önceki Risale: ( 10 ) / Sonraki Risale: ( 12 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

tâğût : azma, sapma; ibadet edilen bâtıl şey, put
saniyen : ikinci olarak
Fihriste : özet, içindekiler; Risale-i Nur’un Sözler, Mektubat ve On Dördüncü Lem’aya kadar olan bölümün içindekileri; On Beşinci Lem’a
Âyet-i Hasbiye : “Allah bize yeter; O ne güzel vekildir” mânâsındaki “Hasbünallâhü ve ni’me’l-vekîl” âyet-i kerimesi; Âl-i İmrân Sûresinin 173. âyeti
İhtiyar Lem’ası : Yirmi Altıncı Lem’a
hakikaten : gerçekten
münasip : uygun
rica : ümit
salisen : üçüncü olarak
nükte : ince ve derin mânâ
âhir : son
hakikat : asıl, gerçek, doğru
rabian : dördüncü olarak
merhum : rahmete kavuşmuş, vefat etmiş
tashih : düzeltme
mübarek : bereketli, değerli
Firdevsî : Cennetten gelmiş gibi
Yusufî : Hz. Yusuf’un özelliklerini taşıyan
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
misil : kat, derece
ziyade : çok, fazla
Meyve Risalesi : On Birinci Şuâ
muannid : inatçı, inanmamakta direnen
bedbaht : kötü bahtlı, tahlihsiz; alçak
ayn-ı inayet : lütuf ve ihsanın ta kendisi
mahz-ı rahmet : rahmetin ta kendisi
umum : bütün, genel
selâmet : esenlik
Yükleniyor...