Aziz, sıddık kardeşlerim; Evvelâ: Hüsrev’le bir ruh iki ceset ve kendisi, bahadır biraderiyle Nur hizmetinde çok ehemmiyetli mevki alan kahraman Rüştü’nün acip bir el makinesini Nurlar için celbine çalışması, ehemmiyetli bir fütuhat-ı Nuriyenin mukaddemesidir. İnşaallah, yine Nurlar, Nurcuların, lâyık elleriyle kalemleri gibi tab’ ve neşredilecek; yabani ve lâyık olmayanlara muhtaç olmayacak. Fakat herşeyden evvel sıhhatli ve yanlışsız ve güzel bir tarzda makine ile, mümkünse evvel eski harfle yazılsa, sonra yeni harfle daha münasiptir. Sizlerin isabetli tedbirinize havale ediyoruz.

Saniyen: Konyalı Sabri’nin Re’fet’e yazdığı mektubunu gördüm, ondan bildim ki, bu Sabri, öteki Sabri gibi gayet hâlis ve samimî ve çalışkan bir Nurcudur. Bin bârekâllah hem ona, hem onu teşvik ve teşcî eden ve hocaların yüzlerini ak eden Konya âlimlerine! Başta müfessir mübarek Hoca Vehbi olarak onlara ve oradaki Nur şakirtlerine çok selâm ederiz ve bu mübarek şuhur-u selâsede dualarını isteriz.
1 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Bâkî olan sadece Odur.
Önceki Risale: ( 110 ) / Sonraki Risale: ( 112 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aziz : çok değerli, izzetli, saygın
sıddık : çok doğru ve bağlı
derd-i maişet : geçim derdi
şuhur-u selâse : üç aylar
haysiyetiyle : münasebetiyle
kitabet : yazım
fütur : usanç, gevşeklik
beyan : açıklama, izah
bilâkis : aksine, tersine
maişet : geçim, yaşayış
rahat-ı kalb : kalb rahatlığı, kalbin huzurlu ve tasasız oluşu
bereket : bolluk
ibadet-i tefekkürî : tefekkür ibadeti
nev’ : çeşit, tür
saniyen : ikinci olarak
şakirt : talebe, öğrenci
hususî : özel
rahmet : İlâhî şefkat, merhamet ve ihsan
tezahür : görünme, belirme
serbestiyet : serbestlik
hakikaten : gerçekten
emsalsiz : benzersiz
katî : şüphesiz, tereddütsüz, kesin
kanaat : emin olmak; tatmin olmak
bahadır : kahraman, cesur, yiğit
birader : kardeş
mevki : konum
acip : acayip, tuhaf
celb : getirme
fütuhat-ı Nuriye : Risale-i Nur’un zaferleri; Risale-i Nur’un kalpleri fethetmesi
mukaddeme : başlangıç
tab’ : baskı, basma
neşredilme : yayınlama
sıhhatli : yanlışsız ve eksiksiz
münasip : uygun
havale etmek : göndermek, bırakmak
saniyen : ikinci olarak
hâlis : içten, katıksız, samimî
Yükleniyor...