Bu mânidar yeni zelzeleyi merak ettim. Kalben dedim: Eğer sair yerlerde bu şiddetle olmuşsa, her halde Nur şakirtlerine dahi yine bir tecavüz var. Yoksa benim yalnız mektubumla alâkadardır, diye sordum. Dediler: Yalnız Ankara hafif, Afyon ve Eskişehir ve bu Emirdağında ve en şiddetlisi bu kasabada olmuş. Fakat medar-ı hayrettir ki, dört defa şiddetli olduğu halde, hiçbir zarar olmadı. Bunun bir hikmeti budur:

Kat’î emir verilmiş ki: “Said’i cebren hükûmete getiriniz.”

Bekçiler ve bir onbaşı gelmişler. Kapımı kapamıştım, kilitlemiştim. Onlar demişler: “Biz istifa ederiz, onun kapısını kırmayacağız.” Dönmüşler, gitmişler.

Demek bu hususî zelzele müdafaatımdaki zelzeleler gibi Risale-i Nur’la alâkadardır ki, bu defa hususî kaldı, hem şiddetiyle beraber zararsız geçti.

Eğer Nurun buradaki küçücük medresesinin kapısını kırsaydılar, elbette tokat ciddî olacaktı, yalnız ihtar için olmayacaktı. Gerçi bu taarruz cüzî ve hafif idi, fakat ben gizlemem ki, hiç bu defa gibi damarıma dokunmamıştı. Fakat Nur ve Nurcuların hatırı için, harika tahammül ettim. Çünkü o bedbaht, hükûmette, vazife sandalyesinde bana şetmedip hizmetçime der: “Git, ona söyle.” Hükûmetin nüfuzunu serseri şahsına mal ederek meydan okumuş. Ve Eski Said’in bende irsiyet kalan damarıma çok ilişti. Fakat fevkalâde ehemmiyetli olan sükûn ve temkin ve itidal-i dem ve sabır ve tahammülün kat’î lüzumu beni teskin etti.

Salisen: Marangoz merhum Barlalı, harika sadakatli Mustafa Çavuş’un tam yerine geçen medrese-i Nuriyenin tam çalışkan kahramanlarından marangoz Ahmed’in benim için Sava’nın Davraz Dağında berzahî ve uhrevî bir menzil, bir mezar düşünmesi ve yazması, beni çok sevindirdi ve hazînane ağlattırdı.
• • •
Önceki Risale: ( 117 ) / Sonraki Risale: ( 119 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

medar-ı hayret : hayret sebebi
hikmet : sebep, sır, gaye
kat’î : kesin bir şekilde
cebren : zorla, baskıyla
müdafaat : savunmalar
alâkadar : bağlı, alâkalı, ilgili
ihtar : hatırlatma, uyarı
taarruz : saldırı
cüzî : küçük, az, ferdî
bedbaht : bahtsız, alçak
şetmetmek : sövüp saymak, küfretmek
nüfuz : bir kimsenin veya kurumun emir ve hükümlerinin işlenmesi
irsiyet : soydan gelen, soyaçekim, veraset
sükûn : sessizlik
temkin : ağırbaşlılık, ihtiyatlı hareket etme
itidal-i dem : soğukkanlılık
teskin etmek : yatıştırmak, sakinleştirmek
salisen : üçüncü olarak
merhum : rahmete kavuşmuş, vefat etmiş
medrese-i Nuriye : Risale-i Nur’un okunduğu yer
berzahî : kabir âlemine ait
uhrevî : âhirete ait
menzil : yer, mekân
hazînane : hüzünlü bir şekilde
aziz : çok değerli, izzetli
sıddık : çok doğru ve sadık
Mu’cizât-ı Ahmediye : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) gösterdiği mu’cizeleri anlatan On Dukuzuncu Mektup
cihet : yön
kerime : kız evlât
teksir etmek : çoğaltmak
fedakârane : fedakârca
deruhde etmek : üstüne almak, yüklenmek
ruh u can : ruh ve can, bütün içtenlik
Yükleniyor...