Aziz, sıddık, fedakâr kardeşlerim; İnebolu kahramanlarının tebrik mektuplarında iki tevafuk ve iki kuşun garip ziyaretleri çok mânidardır. Evet, benim birtek mektubumu yazan bir tek adamın hükûmetçe araştırılması ve ehemmiyetle bakılması tazyiki zamanında, şahsımdan binler derece daha ziyade konuşan ve tesirli ders veren Risale-i Nur’un Zülfikâr-ı Mu’cizat’ın bin nüshaları ve bin dille ve binler mektubatıyla şimdiye kadar çok rakipleri bulunan ve takip edilen ve mümâşâta tenezzül edemeyen Ahmed Nazif’in kalemiyle serbest ve mümanaat görmeden yazılmasına, değil yalnız kuşlar, belki melekler ve ruhanîlerden bir kısım, temessül edip bu harika muvaffakıyeti tebrik etseler, yine çok değil. Biz dahi o küçük Isparta kahramanlarına binler bârekâllah ve mâşaallah ve veffakakümullah deriz. Bütün ruh u canımızla onları tebrik ederiz ve bu pek büyük vazifede ihtiyat ve dikkatin lüzumunu ihtar ederiz.
• • •
Önceki Risale: ( 119 ) / Sonraki Risale: ( 121 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

fevkalâde : olağanüstü
meyvedar : meyveli, verimli
sabık : önceki
mâşaallah : Allah ne güzel dilemiş ve yaratmış
bârekâllah : Allah hayırlı ve bereketli kılsın
veffakakümullah : Allah sizleri muvaffak etsin
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
lâtif : güzel, hoş
tevafuk : denk gelme, uygunluk
malûm : bilinen, belli
taarruz : saldırı, hücum
fütur : usanç, gevşeklik
tafsili : ayrıntılı, detaylı
nümune : örnek
ezan-ı Muhammedî : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) tebliğ ettiği dinin ezanı
ihanet : hakaret etme, aşağılama
emr-i cebrî : bir işi yapmaya zorlama
rahmet : ihsan, bağış
mahzun : hüzünlü
inşirah : ferahlanma, sevinme, açılma
tetabuk : uygunluk
inşaallah : Allah dilerse
fa’l-i hayır : hayırlı iş, faaliyet
aziz : çok değerli, izzetli
sıddık : çok doğru ve sadık
tevafuk : denk gelme, uygunluk
mânidar : anlamlı
tazyik : baskı, sıkıntı
nüsha : kopya
mektubat : mektuplar
mümâşât : hoş geçinme, başkalarının fikrine katılıyormuş gibi görünme, uyuşma
tenezzül etmek : inmek, alçalmak
mümanaat : engelleme, set çekme
ruhanî : maddî yapısı olmayan ve gözle görülemeyen ruh âlemine ait varlık
temessül etmek : belirmek, şekillenip görünmek
muvaffakiyet : başarı
ruh u can : ruh ve can, bütün içtenlikle
ihtiyat : tedbirli hareket etme
ihtar etmek : hatırlatmak
Yükleniyor...