İnebolu civarında bulunan ve Nurlara güzel kalemiyle çok hizmet eden kardeşlerimizden Mehmed Zekeriya’nın bir mektubunu aldım. Endişelerimi izale edip beni mesrur eyledi. Şimdi Nurların bir vazifesi olan çocuklara Kur’ân okutmak ve iman derslerini vermek hizmetiyle meşgul olduğunu yazıyor.

Ona yazınız ki: Bu hizmetin, aynen eskide Nur’lara çalışmanız gibi kıymetlidir. Hem, senin yazdığın kesretli risaleler, senin bedeline Nur’ların neşrine hizmet ederler. Merak etmesin; o eski makamını muhafaza ediyor.
• • •
Önceki Risale: ( 120 ) / Sonraki Risale: ( 122 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

izale etmek : gidermek, ortadan kaldırmak
mesrur eylemek : mutlu etmek
kesretli : çok sayıda
neşir : yayılma
muhafaza etme : koruma
Evrad-ı Bahaiye : Risale-i Nur’un genelinde Evrâd-ı Kudsiye adıyla zikredilir
âhir : en son
ihtitam-ı Bahaiye : Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinin devamlı okuduğu virdin son bölümü
hâtime : son bölüm
kudsî : mukaddes, kutsal
keşfen : mânevî alanlarda keşifler yaparak
müşahede etmek : görmek
tahsinkârâne : iyilik ve güzelliğini överek
Bahaiye virdi : Risale-i Nur’un genelinde Evrâd-ı Kudsiye adıyla zikredilir
intişar : yayılma, yayma
muavenet : yardım
ilhak eylemek : eklemek, ilâve etmek
aziz : çok değerli, izzetli
sıddık : çok doğru ve sadık
acip : acayip, şaşırtıcı
elem : sıkıntı, üzüntü
musibetzede : belâya, sıkıntıya düşmüş olan kimse
iştirak etmek : ortak olma, katılma
müteaddit : bir çok, çeşitli
vecih : şekil, tarz
nazar : bakış, görüş, düşünce
nass-ı hadis : hadisin hükmü
musibet : belâ, dert, felâket
ehl-i iman : Allah’a inananlar, mü’minler
zâyi : elden çıkan, kaybolan
sadaka : Allah rızası için ihtiyaç sahibi kişilere yapılan yardım
hususan : bilhassa, özellikle
Yükleniyor...