Bir zaman Barla’da temsil için yazdığım bir risalede, “İki adam İstanbul’a gidecek. Birisinin yüzde doksan dokuz dostu İstanbul’dadır. Onun için oraya iştiyakla gider. Öteki, onun aksi, ilâ âhir...” meâlinde birşey yazılmış.

Şimdi, aynen bu hastalığımın ihtarıyla geçmiş zamana geçtim ve o zamanlarda hayatımı geçirdiğim memleketlerde de hayalen gezdim. O şirin hayatımın devirlerinde, her memlekette yüz dostumdan ancak bir ikisini görebildim. Ötekiler, berzah memleketlerinde... Hattâ kendi Nurs köyümde, bir tek amucazadem ve talebem Molla Dâvud da (r.h.) eski ahbaplarım, akrabalarım yanına berzaha gittiğini gördüm. Yirmi seneki ayrı ayrı ikinci vatanım sayılan Barla, Kastamonu gibi yerlerde, üç kısım dosttan ancak iki kısmını gördüm; ötekiler de gitmek üzeredirler.

Bu hayalî hakikate binaen, hakikaten Nurların ışığıyla nurânî gördüğümüz berzaha gitmek, bana değil ağır gelmek, belki bir iştiyak verdi. Benim bedelime hem vazifemi görüp, hem sevap kazandıracak yüzer Hüsrev’ler, Tahirî’ler, Mustafa’lar, Nazif’ler, Osman’lar, Abdurrahman’lar, Ali’ler, Sabri’ler, Feyzi’ler, Ahmed’ler, Mehmed’ler, Atıf’lar, Mustafa’lar, Sadık’lar, Osman’lar, ve hâkezâ, Nurların bahadırları dünyada arkamda kaldıkları, ölümü bana çok hafifleştiriyorlar. Yalnız günah cihetinde ölüyorum, hasenat cihetinde yaşıyorum diye Allah’a hadsiz şükrediyorum.
• • •
Önceki Risale: ( 138 ) / Sonraki Risale: ( 140 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

berzah : geçit, kabir; öldükten sonra ruhların gittiği dünya ile âhiret arasındaki âlem
amucazade : amca oğlu
hayalî : hayale dayalı
hakikat : asıl, gerçek, doğru
binaen : dayanarak
nurânî : nurlu
iştiyak : çok arzu ve istek
bedel : karşılık
hâkezâ : böylece, bunun gibi
bahadır : kahraman, cesur, yiğit
hasenat : iyilikler, sevaplar
hadsiz : sınırsız, sonsuz
şükretmek : Allah’a karşı minnet duymak, teşekkür etmek
merhum : rahmete kavuşmuş, vefat etmiş
âlem-i İslâm : İslâm dünyası
zayiat : kayıp
hâlis : içten, katıksız, samimî
fevkalâde : olağanüstü
beyanat : açıklamalar, izahlar
inşaallah : Allah dilerse
zemin : yer
ihzar etmek : hazırlamak
biraderzade : kardeş oğlu, yeğen
vefat : ölüm
taziye etmek : baş sağlığı dilemek
Yükleniyor...