Aziz kardeşlerim; Size iki pusulaLeyle-i Regaipten altı saat evvel yazdım. “Hizbü’n-Nuriye” kâğıt ile teslimden sonra, kat’iyen benim kanaatimde bir nevi Mu’cize-i Ahmediye olarak, iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk, her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duaların akîm kaldığı ve herkes me’yusiyetten derd-i maişet endişesiyle kalben ağlarken, birden Leyle-i Regaip—bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği—üç saatte yüz defa, belki fazla tekrarla melek-i ra’dın yüksek ve şiddetli tesbihatıyla öyle bir rahmet yağdı ki, en muannide dahi Leyle-i Regaibin kudsiyetini ve Hazret-i Risaletin bir derece, bir cihette âlem-i şehadete teşrifinin umum kâinatça ve bütün asırlarda nazar-ı ehemmiyette ve Rahmeten li’l-Âlemîn olduğunu ispat etti ve kâinat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi.

Acaba, dualarımızda Isparta bu memleketle beraberdi, bu yağmurda hissesi var mı, merak ediyorum. Şimdiye kadar çok emârelerle Risale-i Nur bir vesile-i rahmet olmasından, bu rahmet ima eder ki, herhalde ehemmiyetli bir fütuhatı perde altında vardır ve belki serbestiyetine bir işarettir. Hem burada Lem’alar’ın verdiği iştiyak cihetiyle yazıcıların çoğalması, inşaallah bir nevi makbul dua hükmüne geçti.
• • •
Önceki Risale: ( 15 ) / Sonraki Risale: ( 17 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

akîm : neticesiz, sonuçsuz
beşaret verme : müjdeleme
teminat : güvence
tahakkuk eyleme : gerçekleşme
umum : bütün
mübarek : bereketli, değerli
şuhûr-u selâse : üç aylar; Receb, Şaban ve Ramazan ayları
daire-i nuriye : Risale-i Nur dairesi
kesret : çokluk
mâsum : günahsız, suçsuz; çocuk
mâsumâne : günahsızca, suçsuz olarak
aziz : çok değerli, izzetli
pusula : bilgi notu
Leyle-i Regaip : Regaib gecesi
kat'iyen : kesin olarak
kanaat : görüş, fikir
nevi : çeşit
Mu’cize-i Ahmediye : Peygamberimizin (a.s.m.) mucizesi
mütemadiyen : sürekli
me'yusiyet : ümitsizlik, kederli ve ümidi kesik olma
derd-i maişet : geçim derdi
misil : benzer
melek-i ra'd : bulutları sevk ve denetleme ile görevli melek; gök gürültüsü meleği
tesbihat : Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anma
muannid : inatçı, inanmamakta direnen
kudsiyet : kutsallık
Hazret-i Risalet : peygamberlik makamının sahibi Hz. Muhammed (a.s.m.)
cihet : yön
âlem-i şehadet : görünen âlem, dünya
teşrif etme : şereflendirme, buyurma, gelme
kâinat : evren, bütün yaratılmışlar
nazar-ı ehemmiyette olma : önemli olma, önem verilme
Rahmeten li’l-Âlemîn : âlemlere rahmet olarak gönderilen
emâre : alâmet, belirti
vesile-i rahmet : rahmet aracı
Yükleniyor...