Sava Medrese-i Nuriye kahramanlarından Mehmed Çavuş, benim için yazdığı Zülfikar’ı Emniyet Müdürünün elinde görmüş, demiş: “Benimdir, veriniz..”

O da demiş ki: “Hoşuma gitti, bir iki hafta okuyacağım.”

O da demiş: “Kalsın.”

Eğer münasip görseniz, benim tarafımdan o Emniyet Müdürüne ve alan komisere deyiniz ki: Said size selâm edip benim hattım güzel olmadığı için, o zât, benim için yazmış.

Ben Isparta’yı toprağıyla, taşıyla, bütün ahalisiyle mübarek gördüğümden, oradaki hükûmete, hususan zabıtasına ciddî dost nazarıyla bakıyorum. Hususan çok tecrübelerle ve üç vilâyet zabıtasının itirafıyla ve üç vilâyet mahkemesinin müttefikan beraat kararıyla ve üç cemiyet-i ilmiyenin ve ehl-i vukufun tahsin ve takdirleriyle sabit olmuş ki, Risale-i Nur eczaları ve şakirtleri, Emniyet Müdürünün ve zabıtanın vazifeleri olan âsâyiş ve idare ve inzibat ve ahlâksızlığa karşı, komiserlerden ziyade, serkeşleri itaate getirmek ve âsâyişi temin etmekte, mânevî ve tam tesirli mânevî inzibat memurlarıdır. Onun için, zabıta, evhamla değil, kemâl-i takdirle, Emniyet Müdürünün bakması gibi bakmalıdır. Çünkü o Zülfikar hakkında demiş: “Çok güzel, sevdim, okuyacağım, hoşuma gitti.” Her neyse. Siz, daha ne münasip görürseniz öyle yaparsınız.

Hem Emniyet Müdürüne deyiniz ki: Kardeşimiz Said diyor: Eğer o Zülfikar tam hoşuna gitmişse, o benimdir, ona hediye ediyorum. Hem onun gibi mühim olan Asâ-yı Mûsâ’yı da ona hediye edeceğim.

Denizli’den ve Tavas’tan gelen güzel mektuplarına hususî cevap vermeye kat’iyen vaktim ve halim müsaade etmediğinden, hususî cevap vermediğimden gücenmesinler. Çakır Yusuf’un mektubundan, tam ciddiyeti ve tam Hasan Feyzi’nin bir vârisi olduğunu gösteriyor.
• • •
Önceki Risale: ( 161 ) / Sonraki Risale: ( 163 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âsâyiş : emniyet; bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
cemiyet-i ilmiye : ilmî topluluk
ecza : kısımlar, bölümler
ehl-i vukuf : bilirkişi
evham : kuruntular, şüpheler
hususan : özellikle
hususî : özel
inzibat : güvenlik ve düzen
kat’iyen : kesinlikle
kemâl-i takdir : kusursuz takdir
müsaade etmek : izin vermek
müttefikan : birleşerek, fikir birliğiyle
nazar : bakma, görüş
serkeş : başkaldıran, serseri
şakirt : talebe, öğrenci
tahsin : güzel bulma, güzelliğini ilân etme
takdir : beğeniyi dile getiren ifade
vâris : mirasçı
zabıta : polis
Zülfikar : Üstad Bediüzzaman’ın Kur’ân ve Peygamberimizin (a.s.m.) mu’cizelerine dair bir eseri
Yükleniyor...