Aziz, sıddık kardeşlerim; Merak etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye devamdadır. Bu yeni taarruzları inşaallah akîm kalacak, hem Nurun fütuhatına yardım edecek. Şimdilik telâşsız, kanun dairesinde hakkımızdaki kanunsuz muameleyi def etmek için, bir kardeşimiz Ankara’ya gitsin. Eski partinin müfettişi Hilmi Uran ve Afyon vilâyetinin müfettişi, mebus Celâl’i ve Diyanet Riyasetinde Ahmed Hamdi ve ehl-i vukuftaki Yusuf Ziya gibi zatları görsün, bize edilen kanunsuz ve keyfî muameleyi değiştirmeye çalışsın.

Hem müsadere edilen Zülfikar ve Asâ-yı Mûsâ ve makine için mahkemeye ve zabıtaya deyiniz ki: “Bunların nüshalarının teksiri hariç içindir; harice gönderilecektir.”

Madem şimalde üç devlet Kur’ân’ı kabul edip mekteplerinde ders vermeye başlamışlar. Ve mâdem Hindistan bu hükûmetten iki milyon liralık Kur’ân-ı Kerîm istedi. Ve madem Zülfikar ve Asâ-yı Mûsâ eczalarını iki sene üç mahkemeniz ve feylesof âlimleriniz onları tetkik ettikten sonra ittifakla beraatimize karar verip bu kitapları takdir ve tahsin etmişler. Ve madem bu iki kitap, Kur’ân’ın iki keskin kılıcı ve iki parlak hüccetleridir ve en muannidleri de teslime mecbur ediyorlar. Ve madem bu iki eser, dehşetli ve tahripçi anarşistliği yetiştiren, şimalden gelen dinsizlik cereyanına karşı tam mukabele edebilir bir kuvvette olduklarına binler ehl-i tahkik ve ehl-i fen şehadet ediyorlar. Ve madem şimdiki hükûmet Kur’ân mekteplerini açıyor ve mekteplere dinî dersler vermeye emretmiş. Elbette, bize karşı bu muamele, emsalsiz ve keyfî bir zulüm ve vatana ve millete ve âsâyişe ve hürriyet-i vicdana bir cinayettir. Biz istemiyoruz ki dünya siyaseti bize bulaşsın. Yoksa, haberiniz olsun ki biz hakkımızı tam müdafaa edebiliriz. Bizi mecbur etmeyiniz!

Umumunuza binler selâm...

Benim için münasip bir vakitte cildlendirdiğiniz Asâ-yı Mûsâ’dan gönderirsiniz. Hüsrev’in, vazifesini tam yaptıktan sonra gelen bu maddî zararın hiç ehemmiyeti yok. Zülfikar’lar tam intişar etti; Asâ-yı Mûsâ da az zayiat olmakla beraber inşaallah mânevî pek çok menfaati olacak. Yalnız Nurcular sebat ve tesanüdlerini muhafaza edip telâş etmesinler, şevkleri kırılmasın.
Kardeşiniz
Said Nursî

• • •
Önceki Risale: ( 173 ) / Sonraki Risale: ( 175 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

akîm : neticesiz, sonuçsuz
âsâyiş : emniyet ve güven ortamı; bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, güvenlik
aziz : çok değerli, izzetli
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
cereyan : akım, hareket
def etmek : gidermek, uzaklaştırmak
Diyanet Riyaseti : Diyanet İşleri Başkanlığı
ecza : parçalar, bölümler
ehl-i fen : bilim adamları
ehl-i tahkik : gerçeği araştıran ve delilleriyle bilen âlimler
ehl-i vukuf : bilirkişi
emsalsiz : benzersiz
feylesof : filozof; felsefe ile uğraşan, felsefeci
fütuhat : fetihler, zaferler, başarılar
hariç : dış, dışarı
hüccet : kanıt, delil
hürriyet-i vicdan : vicdan hürriyeti, özgürlüğü
inayet-i Rabbaniye : Rab olan Allah’tan gelen yardım, ihsan, iyilik
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
ittifak : birleşme, birlik
keyfî muamele : kendi istek ve hislerine göre davranma
mebus : milletvekili
muamele : davranış, uygulama
muannid : inatçı, inanmamakta direnen
mukabele etmek : karşılık vermek
müdafaa : savunma
müsadere edilen : toplanan, el konan
nüsha : yazılı bir şeyden çıkarılan kopya
sıddık : çok doğru ve bağlı
şehadet etmek : şahitlik etmek
şimal : kuzey
taarruz : saldırı
tahsin etmek : övmek, beğenmek
takdir etmek : bir şeyin değerini anlama ve ilân etmek
teksir : çoğaltma
teslim : kabul etme
tetkik : inceleme, araştırma
zabıta : polis
zulüm : haksızlık
Zülfikar : Üstad Bediüzzaman’ın Kur’ân’a ve Peygamberimize (a.s.m.) dair bir eseri
Yükleniyor...