Aziz, sıddık kardeşlerim; Evvelâ: Siracü’n-Nur’un sıhhatli, mükemmel, güzel çıkması, Medresetü’z-Zehranın gayet ehemmiyetli bir yeni dersidir ki, geniş daire-i Nuriyede merakla okunacaktır, inşaallah.

Saniyen: Kastamonu’nun Hüsrev’i Mehmed Feyzi’nin hiç sarsılmadan kemâl-i iştiyakla Nurlara çalışması ve çalıştırılması ve okutmasını gösteren Nihad’ın ve Abdurrahman İhsan’ın mektupları gösterdiği gibi, oradan gelenler de aynı haberi veriyorlar. Tam şakirtliğini yapıyor, Allah muvaffak eylesin. Âmin.

Ve Nurun kahramanlarından Mustafa Osman’ın Karabük’te perde altında faaliyetle Nura hizmetini ve o havalideki ve Eflâni’deki şakirtlerin şevk ve gayretini Leyle-i Kadirleriyle beraber tebrik ediyoruz. HAŞİYE
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Siracü’n-Nur’u tashih ederken, bu Ramazanda ehemmiyetli virdlerime tam vakit bulamadığımdan müteessir oldum. Birden ihtar edildi ki: Okuduğun bu mebhaslar, bir cihetle ibadet olduğu gibi, hem ayn-ı mârifetullah ve zikrullah ve huzur-u kalbî ve muhabbet-i îmaniye olmasından, senin noksan bıraktığın virdlerinin yerini tam doldurur. Ben de elhamdü lillâh dedim.
Önceki Risale: ( 186 ) / Sonraki Risale: ( 188 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

hâlis : içten, katıksız, samimî
medrese-i Nuriye : Risale-i Nur’un okunduğu yer
hane : ev
mâsum : günahsız, temiz, saf; çocuk
muhterem : hürmete lâyık, saygıdeğer
valide : anne
mübarek : hayırlı, bereketli
umum : bütün
namına : adına
firdevsî : Cennet bostanı misâli
teberrük : bereket vesilesi
hakikaten : gerçekten
Lâhika : ek, ilâve; Bediüzzaman ve talebelerinin mektuplarından oluşan kitaplar; Yirmi Yedinci Mektup
elhak : gerçekten
namdaş : adaş
sadakat : bağlılık, sebat
muvaffakiyet : başarı
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak görülen olağanüstü hâl
hususan : özellikle
sair : diğer, başka
aziz : çok değerli, izzetli
sıddık : çok doğru ve bağlı
evvelâ : birincisi
sıhhatli : yanlışsız ve eksiksiz
daire-i Nuriye : Risale-i Nur dairesi
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
saniyen : ikinci olarak
kemâl-i iştiyak : tam bir istek ve arzu
şakirt : talebe, öğrenci
muvaffak : başarılı
âmin : “Allah’ım kabul eyle”
Yükleniyor...