Risale-i Nur’un avukatı ve Aydın havalisinin Hasan Feyzi’si ve o civarın bir Hüsrev’i kardeşimiz Ahmed Feyzi, üç seneden beri Sikke-i Tasdik-i Gaybî’nin Risale-i Nur’a verdiği yüzer işaretle tasdiklerini, tam bir kat’î burhan olarak hem hadislerden, hem âyetlerden mânâ ve cifir muvafakatleriyle Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsini pek kuvvetli bir surette ispat ediyor. Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsinin bir mümessili olan Nur şakirtlerinin şahs-ı mânevîsine bazı işaret-i hadisiyeyi, Nurun tercümanına veriyor. Hakikat ise, tercüman, bir derece telif itibarıyla, o şahs-ı mânevînin bir nevi mümessili olmak itibarıyladır. Yoksa haddim ve hakkım değildir ki, ben o kudsî işarete medar olayım.

Her neyse, ben daha fazla tetkik edemedim. Onun üç buçuk senede ve onun gibi fevkalâde zeki bir kardeşimizin ince tetkikatını vaktim ve hastalığım müsaade etse, tetkik ve tâdilden sonra size gönderip, ya Tılsımlar mecmuasının zeyli veya Lem’alar mecmuasına, Risale-i Nur’un hakkaniyetine bir hüccet olarak yazarsınız. O kardeşimizin Nur avukatı Ahmed Feyzi’nin incir teberrüküne mukabil, benim namıma bir Sikke-i Gaybiye mecmuasını ona gönderiniz ki, incirleri bana dokunmasın. Çünkü bu âhirde kat’iyen mukabelesiz hediyeler beni hastalandırdığı, çok tecrübelerle pek kat’îleşti.

Hem o kardeşimizin iki mübarek haremi ve muhterem validesinin ve Said ve Nuri namındaki evlâtlarının bana yazdıkları samimî mektuplarına mukabil, hem onlara, hem evlâtlarına çok dua ediyorum. Öyle bir kahraman Nurcunun öyle hakikatli, muhterem, dindar refikasının Nurlara fedâi ve hâdim olarak verdikleri mâsum evlâtlarını ruh u canımızla Nurun mâsumlar dairesinde kabul ediyoruz. Ve Mehmed Emin ve Ali Akdağ ve Ahmed Feyzi’ye ve umum kardeşlerimize selâm ve dua ederiz.
• • •
Önceki Risale: ( 209 ) / Sonraki Risale: ( 211 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
burhan : kuvvetli ve sarsılmaz delil
cifir muvafakatleri : cifir ilmi açısından ortaya çıkan uyumlar, denklikler
hadis : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
hakikat : gerçek
hakkaniyet : doğruluk, gerçekçilik
harem : eş, hanım
havali : çevre, yöre
hususan : özellikle
hususî : özel
hüccet : güçlü delil, kanıt
işaret-i hadisiye : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek sözlerinin işaret ettiği mânâlar, vermiş olduğu işaretler
kat’î : kesin, şüphesiz
kudsî : her türlü kusur ve noksandan uzak, kutsal
mecmua : kitap
medar : dayanak, kaynak, sebep
muhterem : hürmete lâyık, saygıdeğer
mukabele : karşılık
mukabil : karşılık
mümessil : temsilci
nevi : tür, çeşit
Sikke-i Gaybiye : Risale-i Nur’da yer alan Sikke-i Tasdik-i Gaybî adlı eser
suret : biçim, şekil
şahs-ı mânevî : belirli bir kişi olmayıp bir topluluktan meydana gelen mânevî kişilik, tüzel kişilik
şakirt : talebe, öğrenci
tâdil : düzeltme
tasdik : doğrulama, kabul etme
teberrük : bereket vesilesi
telif : yazma, kaleme alma
tetkik : inceleme, araştırma
tetkikat : araştırmalar, incelemeler
umum : genel, bütün
valide : anne
zeyl : ek, ilâve
Yükleniyor...