Aziz, sıddık kardeşlerim; Hadsiz şükür olsun ki, Risale-i Nur’un, Haremeyn-i Şerifeynce makbuliyetine bir alâmet şudur ki:

Denizli kahramanı Hâfız Mustafa, İstanbul’dan aldığı Zülfikar ve Asâ-yı Mûsâ ve Siracü’n-Nur’u -ki Hindistan ulemasına gönderilecekti- onları alıp, yolda bazı hacılara okutup, beraber Medine-i Münevverede Keşmirli gayet meşhur bir âlim ve Türkçe de güzel bilen zata teslim etmiş. O zatın da çok takdir edip kat’î teminatla Hindistan ulemasının merkezine göndereceğini ve Medine-i Münevvereye mahsus olan mecmualar da yetiştiğini ve sair yerlere de gönderilen mecmualar selâmetle yetiştiğini Denizlili Hâfız Mustafa’ya beraber arkadaş olup ve yolda Nurları okuyarak giden hem genç, hem Nurcu iki Afyonlu hacı ve başka hacılar, bu müjdeli haberi bana getirdiler ve hariçte Risale-i Nur’un ehemmiyetli revacını ve makbuliyetini müjdelediler. Yalnız Câmiü’l-Ezhere gidecek üç mecmuadan Zülfikar burada kaldı, gönderemedik; ikisi gitmişler. Bunun hikmeti şudur ki:

Zülfikar ilmî bir geniş derstir. Âlem-i İslâmın medrese-i kübrâsı olan Câmiü’l-Ezhere ders suretiyle göndermek münasip olmadığı gibi, hem orada kolera hastalığının istilâsıyla, elbette Zülfikar, lâyık olduğu dikkat-i nazara bu sırada alâkadarane mazhar olamayacaktı.
• • •
Önceki Risale: ( 211 ) / Sonraki Risale: ( 213 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

alâmet : belirti, işaret
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
bakiye : arta kalan
erzak : rızıklar, yenilecek ve içilecek şeyler
fedâi : fedakâr, kendini bir hizmete adayan
hâdim : hizmetçi, hizmet eden
hadsiz : sonsuz, sınırsız
hakikatli : gerçek, doğru, esaslı
hisse-i erzakiye : rızıktan pay alma
kat’î : kesin olarak
mahsus : has, özel
makbuliyet : kabul edilmişlik
mâsum : günahsız, suçsuz; çocuk
mecmua : kitap
muhterem : hürmete lâyık, saygıdeğer
refika : eş
ruh u can : ruh ve can; çok büyük istek
sair : diğer, başka
selâmet : rahat ve güvenli
sıddık : çok doğru ve bağlı
suret : görüntü, fotoğraf
şükür : Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
takdir etme : beğendiğini dile getirme
teminat : güvence verme, garanti etme
ulema : âlimler
umum : bütün
Zülfikar : Risale-i Nur’da, Kur’ân’ın mu’cizeliğine ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mu’cizelerine dair bahislerin toplandığı eser
Yükleniyor...