Adliyenin şahs-ı mânevîsine ve dahiliye vekiline bera-yı malûmat takdim edilen ve Emirdağ’ındaki istintakta verdiğim ifadenin hâşiye ve lâhikasıdır.

Bu yirmi beş seneden beri hiçbir gazeteyi okumayıp, dinlemeyip, dünkü gün, bana hizmet eden bir adam, gazetenin bir parçasını bana okudu. İçinde, Ankara Maarif dairesi iki milyon zararla, hem yine Ankara’da otomobil garajı binası, aynı vakitte İzmir’de ehemmiyetli fabrika, hem aynı vakitte Ada’da büyük bir binanın tamamen yandığını işittiğim vakit, pek çok teessür ve yazıklarla bu fakir millete acımakla, aynı zamanda bütün ömrümde çekmediğim bir sıkıntı içinde, hiçbir mahkemede benim gibi ihtiyar ve hasta halimde dört buçuk saat mütemadiyen ifademi sual-cevaba mecbur olduğum bir zamanda, eğer bura adliyesinin insaniyeti ve bir derece şefkati olmasaydı kat’iyen dayanamadığım gibi, kat’î karar vermiştim ki, sert bir sözle, bu soğukta, bu hastalığımda hapse girmeyi gözüme almıştım. Hattâ bana hizmet edenin birini odamda yatırmak, birine bir tokat vurup benim hizmetim için hapse, yanıma gelmek için karar vermiştik. Fakat bura adliyesinin insaniyeti ve inayet-i İlâhiye bana sabır verdi, tahammül ettim.

Bu acip vaziyetim ve asılsız evhamın sebebini merak ettim. Gençlik Rehberi’nin resmen tab edilmesi ve intişarı pek çok mektepleri tenvir etmiş, hattâ Ankara Darülfünunundaki ve İstanbul Darülfünunundaki kıymettar gençlerin Risale-i Nur’un esasatını, bu vatan milletinin saadetine bir vesile olduğunu bilmeleri ve pek çok muallimler, hamiyet-i milliye ve vataniye ve haysiyet-i ilmiye cihetiyle Risale-i Nur’a kemâl-i iştiyakla alâkadar olmaları, Maarif dairesinin nazar-ı dikkatini celb etmiş; Nurlara karşı bir derece beğenmemek tarzında bir ilişmek istemişler.

Hattâ burada, “Gençleri elde ediyor, matbu Gençlik Rahberi ile mektep talebelerinin nazarlarını dine çeviriyor” diye ihbar edilmiş. Bunun üzerine hem bana, hem ekser Risale-i Nur şakirtlerine bazı vilâyetlerde ilişilmiş. Halbuki ben, medreseden çıktığım için hocalardan istimdad etmek lâzımken, bütün kuvvetimle Maarif dairesine ve mekteplilere itimad edip onlara dayanmak istiyordum. Çünkü Nur dairesine girenlerin çoğu mekteplilerdir, hocalar azdır; çoğu çekindiği halde, mektepliler kemâl-i takdirle Nurlara sahip çıktığından, kalbimden derdim: İnşaallah Maarif dairesi Nur şakirtlerini himaye edecek. Ve yardımları beklerken birden bize bu yeni taarruzun sebebi matbu Gençlik Rehberi’nin âhirinde “Nur şakirtleri, hükûmetin müsaadesine binaen, mümkün olduğu kadar Nur dershaneleri açılmak münasiptir” diye bizim gizli düşmanlarımız Maarif dairesini aleyhimize çevirmeye çalışması bir vesile oldu.

Şimdiye kadar o düşmanlarımız, desiselerle kaç defa adliye cihetiyle bizi perişan etmek istediler, muvaffak olamadılar, birşey de çıkaramadılar. Sonra mutaassıp ve enaniyetli ve resmî makamlardaki hocaları aleyhimize sevk etmeye çalıştılar, onda da birşeye muvaffak olamadılar. Şimdi en ziyade bana yardıma güvendiğimiz Maarif idaresini aleyhimize istimal etmekle, bu hükûmetin bazı memurlarını üç mahkemede kat’î beraat kazandığımız cemiyetçilik ve tarikatçılık bahanesiyle geniş bir dairede biçare mâsum Nur şakirtlerine ve beni Risale-i Nur’un mütalâasından mahrum etmeye çalıştıkları bir zamanda ve benim acınacak dört buçuk saat istintakımın aynı vaktinde Maarif dairesinin sebepsiz yanması ve söndürülmesine hiçbir imkân bulunmaması ve tamamen yanması tesadüfe benzemiyor, bir eser-i hiddet görünüyor.

O ifademin âhirinde ve aynı zamanda demiştim ki: “Beni bu gurbette, yalnızlıkta kitaplarımın mütalâasından mahrum etmeyiniz. Yoksa hem bana, hem bu vatana yazık olur. HAŞİYE Belki zemin, yine zelzeleyle hiddet eder” dediğimden üç dakika sonra üç saniye devam eden zelzele ve o fıkrayı mahkemede tekrar ettiğim aynı zamanda -ya gece veya gündüzde- zemin ateşle Maarif dairesine saldırması ve mahkemece dört defa ispat edilen çok defa zelzelenin Risale-i Nur’a ve şakirtlerine taarruzun aynı zamanında gelmesi-elbette bunda tesadüf olamaz. Demek bu vatanın ve milletin ve âsâyişin büyük bir temel taşı olan Risale-i Nur’un hakikatleridir ki, böyle vukuatlı tokatlarla, bu milletin nazar-ı dikkatini Kur’ân’ın hakikî ve hakikatli ve kuvvetli bir tefsiri olan Risale-i Nur’a çeviriyor; milleti ona teşvik edip muârızlarına şefkat tokadı vuruyor.

Şimdi nasıl sadaka belâdef ediyor; öyle de, Risale-i Nur, bu memlekette belânın def’ine vesile olduğu çok hâdiselerle tahakkuk etmiş. Bu defa da Risale-i Nur’a hücum edildiğinin aynı zamanda bu yangın belâsının gelmesi, Risale-i Nur belânın def’ine vesile olduğunu ispat ediyor.
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : İşte yazık oldu.
Önceki Risale: ( 218 ) / Sonraki Risale: ( 220 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acip : acayip, şaşırtıcı, tuhaf
âhirinde : sonunda
alâkadar : alâkalı, ilgili
Ankara Darülfünunu : Ankara Üniversitesi
binaen : dayanarak, dolayı
desise : hile, aldatma
ekser : çoğunluk
esasat : esaslar, prensipler
evham : kuruntular, şüpheler
Gençlik Rehberi : Risale-i Nur’dan derlenen ve gençlere ait meselelerden oluşan bir kitapçık
hamiyet-i milliye ve vataniye : millî fedakârlık
haysiyet-i ilmiye : ilmin haysiyeti, şerefi
himaye etmek : korumak
ihbar edilmek : bildirilmek
inayet-i İlâhiye : Allah’ın inâyeti, şefkat ve yardımı
insaniyet : insanlık
inşaallah : Allah’ın dilemesiyle, izniyle
intişar : yayılma
İstanbul Darülfünun : İstanbul Üniversitesi
istimdad etmek : yardım istemek
itimad etmek : güvenmek
kat’î : kesin
kemâl-i iştiyak : tam bir istek ve arzu
kemâl-i takdir : eksiksiz bir takdir; çok beğenme
kıymettar : kıymetli, değerli
Maarif dairesi : eğitim dairesi, Millî Eğitim Bakanlığı
matbu : basılmış
muallim : öğretmen
muvaffak : başarılı olma
münasip : uygun
mütemadiyen : sürekli olarak
nazar : bakış, dikkat
nazar-ı dikkati celb etmek : dikkat çekmek
Nur dershaneleri : Risale-i Nur’un okunduğu yerler
saadet : mutluluk
şakirt : öğrenci, talebe
şefkat : acıma, merhamet
taarruz : saldırı
tab edilmek : basılmak
tahammül etmek : katlanmak, dayanmak
tenvir etmek : aydınlatmak, nurlandırmak
vaziyet : durum, hâl
âhir : son
âsâyiş : bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
belâ : musibet, sıkıntı
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
biçare : çaresiz
cemiyetçilik : cemiyet işiyle uğraşma; bir topluluk kurup faaliyet gösterme
def’ : itilme, gelmeme (çekilmenin zıttı)
enaniyetli : bencil, gururlu
eser-i hiddet : öfke eseri
fıkra : kısa yazı
hakikat : asıl, esas, gerçek
hakikî : asıl, gerçek
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
hiddet : öfke
istimal etmek : kullanmak
istintak : soruşturma, sorgulama
kat’î : kesin
Maarif idaresi/Maarif dairesi : eğitim idaresi, Millî Eğitim Bakanlığı
mahrum etmek : yoksun bırakmak
mahrum : yoksun
mâsum : günahsız, suçsuz
muârız : karşı gelen, muhalif
mutaassıp : körü körüne inat ve ısrar eden
muvaffak : başarılı
mütalâa : dikkatle okuma, inceleme
nazar-ı dikkat : dikkatle bakış
sevk etmek : yönlendirmek
şakirt : talebe
şefkat : acıma, merhamet
taarruz : saldırı
tahakkuk etmek : gerçekleşmek
tarikatçılık : herhangi bir tarikata taraftar olma
tefsir : Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap
tesadüf : rastlantı
teşvik etmek : şevklendirmek, isteklendirmek
vukuat : meydana gelen olaylar
zelzele : deprem
zemin : yer
Yükleniyor...