Hiss-i kablelvukuun tetimmesi.

Aziz, sıddık kardeşlerim; Risale-i Nur’un zuhuru hiss-i kablelvuku ile küllî bir surette hissedilmesi gibi, Risale-i Nur’un has talebelerinin bir kısmının itirafıyla ve bir kısmının tarz-ı hayatı Risale-i Nur gibi bir hizmete namzetliğini gösterdiği cihetle bu tetimmeyi yazıyorum:

Evet, hiss-i kablelvuku, herkeste cüz’î-küllî vardır; hattâ hayvanatta dahi vardır; hattâ rüya-yı sâdıkanın ehemmiyetli bir kısmı, bu hiss-i kablelvukuun nev’indendir; hattâ bazılarda hassasiyet cihetiyle keramet derecesine çıkar. Benim âsâbımdaki hassasiyetle yağmurdan yirmi dört saat evvelki rutubet-i havâiye ile yağmurun gelmesini hissetmem, bir cihette hiss-i kablelvuku sayılabilir ve bir cihette sayılmaz.

Ben, Risale-i Nur’a ehemmiyetli hizmet eden kardeşlerimin tarz-ı hayatlarına dikkat ettim, gördüm ki, aynı benim güzeran-ı hayatım gibi, Risale-i Nur gibi bir neticeye göre techiz edilip sevk edilmiş.

Evet, Hüsrev, Feyzi, Hafız Ali, Nazif gibi çok kardeşlerimizin geçen tarz-ı hayatları bu hizmet-i Nuriyeye göre bir vaziyet verildiğini onlar hissettikleri gibi; ben de, çok has kardeşlerimde, hattâ burada aynen tarz-ı hayatım gibi böyle bir nurânî meyveyi vermek için tanzim edilmiş görüyorum. Hissetmeyen kısmı, dikkat etseler hissedecekler. Ben kendim, bütün hayatımın harika kısmını, evvelce Gavs-ı Âzamın bir silsile-i kerameti telâkki ediyordum; şimdi Risale-i Nur’un bir silsile-i kerameti olduğu tebeyyün etti.

Ezcümle: Ben Hürriyetten evvel İstanbul’a gelirken, yolda, bir iki mühim ilm i kelâma ait kitaplar elime geçti. Dikkatle mütalâa ettim. İstanbul’a geldikten sonra, sebepsiz olarak hem ulemayı, hem mektep muallimlerini münazaraya, “Kim ne isterse benden sorsun” diye ilân ettim. Medar-ı hayrettir ki, münazaraya gelenlerin bütün sordukları sualler, yolda mütalâa ettiğim ve hafızamda kaldığı meselelerdi. Hem, feylesofların sordukları sualler, hafızamda bulunan meselelerdi.

Şimdi anlaşıldı ki, o fevkalâde muvaffakıyet ve benim de haddimden çok ziyade o hodfuruşluk ve mânâsız izhar-ı fazilet ise, ileride Risale-i Nur’un İstanbulca ve ulemâca makbuliyetine ve ehemmiyetine zemin hazır etmek imiş.

İkincisi: Hattâ ben, fakir ve muhtaç olduğum ve zâhid ve sofu ve riyazetçi olmadığım ve büyük bir şeref ve haysiyet ve hanedanlık haysiyetinden, şan ve şerefinden hissedar olmadığım halde, tarihçe-i hayatımda yazıldığı gibi, küçükten beri halkların mallarını, hediyelerini kabul edemiyordum, ihtiyacımı izhara tenezzül edemiyordum. Beni bilenler gibi, ben de çok hayret ederdim. Şimdi hassaten birkaç sene zarfında anlaşıldı ki, Risale-i Nur’un dehşetli bir mücahedesinde, tamah ve mal yüzünden mağlûp olmamak ve itiraz gelmemek için o hâlet-i ruhiye bize ihsan edilmişti. Yoksa, düşmanlarım o cihetten büyük bir darbe indirecektiler.

Hem ezcümle: Eski Said siyasette çok ileri gittiği halde, Yeni Said de taraftar bulmak için çok muhtaç olduğu zamanda, bütün insanları meşgul eden bu beş altı senedeki beşer tufanları, siyaset fırtınaları içinde kat’â ve asla beni meşgul etmedi ve merakla mağlûp etmedi ve beş sene, bilmeyi merak etmedim.

Beni bilenler gibi, ben de bu hale çok hayret ederdim. Hattâ kendi kendime derdim: “Acaba ben mi divane olmuşum ki, bütün dünyayı kendiyle meşgul eden bu hâdisâta bakmıyorum, ehemmiyet vermiyorum? Yoksa insanlar mı divane olmuşlar?” diye hayret içindeydim. Şimdi hem mânevî ihtarla, hem mezkûr hiss-i kablelvuku ile, hem meydandaki Risale-i Nur’un galebe ve serbestiyetiyle tahakkuk etti ki, Risale-i Nur’daki hakikat-i ihlâs, rıza-yı İlâhîden başka hiçbir şeye âlet ve tâbi olamaz ve Kur’ân’dan başka hiçbir nokta-i istinadı olmadığını ispat etmek için o acip hâlet-i ruhiye verilmiş.
Said Nursî

• • •
Önceki Risale: ( 28 ) / Sonraki Risale: ( 30 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

hiss-i kablelvuku : bir şeyi olmadan önce hissetme duygusu
cüz'î-küllî : küçük-büyük, aç-çok
hayvanat : hayvanlar
rüya-yı sâdıka : doğru olan ve şeytanın karışmadığı rüya
nev' : çeşit, tür
hassasiyet : duyarlı olma
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak, görülen olağanüstü hâl ve fiil
âsâb : damarlar; sinirler
rutubet-i havâiye : havanın rutubeti, nemi
tarz-ı hayat : hayat tarzı, yaşam biçimi
güzerân-ı hayat : hayatın geçmesi; hayatın geçmiş kısmı
techiz : donatma, hazırlama
hizmet-i Nuriye : Risale-i Nur hizmeti
vaziyet : durum, hâl
has kardeşler : özel kardeşler; Üstad Bediüzzaman’ın çok değer verdiği ilk sıradaki talebeler
nurânî : nurlu, aydınlık
tanzim edilme : düzenlenme
silsile-i keramet : kerametlerin zincirleme birbirini takibi
telâkki : anlama, kabul etme
tebeyyün etme : belli olma, ortaya çıkma
ezcümle : bu cümleden, meselâ, örneğin
Hürriyet : 1908 yılında, ikinci Meşrutiyetin ilânı ile birlikte gerçekleşen yeni sistemin halk arasındaki adı
mühim : önemli
ilm-i kelâm : iman hakikatlerini ispat eden ve açıklayan ilim dalı
mütalâa etme : dikkatle okuma, inceleme
ulema : âlimler
mektep : okul
muallim : öğretmen, eğitmen
münazara : tartışma
medar-ı hayret : hayret sebebi, hayrete sevkeden
mütalâa etme : dikkatle okuma, inceleme
feylesof : filozof
fevkalade : olağanüstü
muvaffakiyet : başarı
had : sınır
ziyade : çok, fazla
hodfuruşluk : “kendini beğendirmeye çalışma” mânâsında tevazu ifadesi olarak kullanılmış
izhar-ı fazilet : güzel ahlâkın, erdemin gösterilmesi
makbuliyet : beğenilmeye, kabul olunmaya lâyık olma, geçerlilik
zemin hazır etmek : yer hazırlamak, uygun ortam oluşturmak
fakir : muhtaç, yoksul
zâhid : zühd ve takvâ sahibi olan, Allah korkusuyla dünya nimetlerinden el çekip âhirete yönelen kimse
sofu : tasavvuf ehli
riyazetçi : fâni şeylerden uzaklaşarak, bir köşeye çekilip kendi halinde az gıda ile yaşayan kişi
haysiyet : itibar, şeref
hanedan : büyük ve köklü bir aileden gelen
hissedar : pay sahibi
tarihçe-i hayat : hayat hikâyesi
izhar : gösterme, açığa çıkarma, söyleme
tenezzül etme : inme, alçalma
hassaten : özellikle, ayrıca, bilhassa
mücahede : cihad etme, gayret gösterme
tamah : aç gözlü, cimri
mağlûp olma : yenilme
itiraz : kabul etmediğini belirtme, karşı çıkma
hâlet-i ruhiye : ruh hâli
ihsan edilme : bağışlanma, ikram edilme
ezcümle : bu cümleden; meselâ, örneğin
tufan : büyük felâket
kat'â : asla, kesinlikle, hiçbir zaman
divane : akılsız, deli
hâdisât : hâdiseler, olaylar
ihtar : hatırlatma, ikaz
mezkûr : adı geçen
hiss-i kablelvuku : bir şeyi olmadan önce hissetme duygusu
galebe : üstün gelme
serbestiyet : serbestlik
tahakkuk etme : gerçekleşme
hakikat-i ihlâs : hakiki, gerçek ihlâs
rıza-yı İlâhî : Allah’ın rızası
nokta-i istinad : dayanak noktası
acip : acayip, şaşırtıcı
Yükleniyor...