Aziz, sıddık kardeşlerim; Denizli’nin bir Hüsrev’i Hasan Feyzi’nin uzunca, tafsilâtlı bir mektubunu vasıtanızla aldım. Ve bildim ki, nasıl bir dane toprak altına konulur, tâ çok daneleri sümbül versin; aynen öyle de, şehid merhum Hafız Ali o tarlada, toprak altına girdi, otuz kırk Hafız Ali’leri sümbül verdi ve verecek, kanaatım geldi. Siz, benim tarafımdan ona ve Risale-i Nur’un hizmetine çalışanlara yazınız ki:

Bir iki sene zarfında Denizli kahramanları, yirmi sene kadar Risale-i Nur’a hizmet ettiklerinden, biz Risale-i Nur şakirtleri ebede kadar onların bu iyiliklerini unutmayız. Ve Denizli, nazarımızda ikinci bir Isparta hükmüne geçtiği gibi, hapishanesini dahi bir medrese-i Nuriye mânâsında biliyoruz.

Feyzi’nin mektubunda isimleri bulunan ve bilhassa hâkim-i âdil ile beraber hakikî adâlete çalışanlar (Ç.H.M.) ve Avukat Ziya gibi bütün o zatlar, değil yalnız bizi, belki Anadolu’yu ve âlem-i İslâmı mânen minnettar eylemişler. Onlar, bizim gibi Risale-i Nur’a sahiptirler. Eğer lüzum olsa, elime teslim edilen bir kısım mecmuaları da onlara emaneten okutmak için göndereceğim. Orada kalan kitaplar, lüzumu varsa, muattal kalmamak şartıyla kalabilirler. Büyük mecmua elinde bulunan, muattal bırakmamak ve okutmak ve mümkünse hapishaneyi teşrik etmek şartıyla onun elinde kalsın. Daha isterse, daha başkaları da ona ve oraya göndereyim.

Ben Denizli gibi, az bir zamanda, bize ve Risale-i Nur’a metin kahraman sahipleri ve kardeşleri verdiği için, elimden gelse, kemâl-i sürur ve sevinçle onların mübarek hapishanesinde bakiye-i ömrümü geçirmek istiyorum. Bizimle çok alâkadar ve hapishanede görüştüğümüz veya bana hizmet eden Beylerbeyli Süleyman ve Tavaslı Mehmed Çavuş gibi ne kadar dostlar varsa, hepsine çok selâm ediyorum ve her vakit mânevî kazançlarımıza ve dualarımıza dahildirler. Ve Feyzi’nin mektubunda isimleri bulunan zâtlara bilhassa birer birer selâm ve umumunun Ramazanlarını ve leyle-i Kadirlerini ruh u canımızla tebrik ediyoruz.

Milâslı Halil İbrahim, hakikaten Risale-i Nur’un demir gibi metin ve sarsılmaz bir şakirdidir. O kasaba onunla iftihar etmeli. Hem o zatın, hem Hasan Feyzi’nin haddimden yüz derece ziyade hüsn-ü zanları neticesinde yazdıkları parlak manzum iki parçayı, Risale-i Nur’a hitap ediyorlar ve benim ehemmiyetsiz şahsımı perde ve ârizî bir ünvan olarak yapmışlar diye kabul ediyorum. Yoksa benim ne haddim var ki o meziyetlere sahip olayım. Hem ona, hem Risale-i Nur’un avukatı Ahmed Feyzi’ye ve arkadaşlarına ve eski kahraman kardeşlerimizden Şefik’e çok selâm ve dua ediyoruz.

Kardeşlerim, Âyetü’l-Kübrâ Ramazan’da zuhur ettiği gibi, zannımca Ramazan’da da matbaadan çıktığını, Isparta’ya geldiğini ve Ramazan’da serbestiyetle okunması ve camilere okutmak için girmesi gibi, bu Ramazan-ı Şerifte Âyetü’l-Kübrâ’dan çıkan ve bir saat tefekkür bir sene ibadet mânâsını taşıyan Hizb-i Nuriye Âyetü’l-Kübrâ’dan çıktığı misillu, bizim tesbihatımızda otuzüç defa Lâ ilâhe illâllah Âyetü’l-Kübrâ’nın berekâtı ve feyziyle on dakikada aynı hakikat-ı tevhidi veren iki sahife kadar Ramazan’ın nuruyla kalbe ihtar edildi. Ben de on dakikada Âyetü’l-Kübrâ’nın tamamını okuyor gibi ve herbir mertebede, mukaddemesinde denildiği gibi küre-i arzın küllî dili benim hayalen lisanım olup Lâ ilâhe illâllah der; ve denizler ve dağlar, o unsurların ve insan tabakatlarının lisan-ı halleri benim dillerim olup Lâ ilâhe illâllah der diye, ben de herbir Lâ ilâhe illâllah dedikçe, ya bilisan-ı arz, ya bilisan-ı semâvât, ya bilisan-ı cev, ya bilisan-ı anâsır derim; gibi... İnşaallah, sonra size gönderilecek.
1 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Kardeşiniz
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Bâkî olan sadece Odur.
Önceki Risale: ( 30 ) / Sonraki Risale: ( 32 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

cereyan : akım
semâvî : Allah tarafından olan, İlâhî
muavenet : yardım
inşaallah : Allah dilerse
galebe : üstün gelme
umum : bütün
aziz : çok değerli, izzetli
sıddık : çok doğru ve bağlı
tafsilât : ayrıntı
dane : tohum
şehid : Allah yolunda canını feda eden Müslüman
merhum : rahmete kavuşmuş, vefat etmiş
şakirt : öğrenci
ebed : sonsuzluk; sonu olmayan gelecek zaman
nazar : bakış, düşünce
medrese-i Nuriye : Risale-i Nur’un okunduğu yerler
hâkim-i âdil : adaletli hâkim, adaletle iş gören yargıç
hakikî : asıl, gerçek
âlem-i İslâm : İslâm dünyası
minnettar eyleme : mânen borçlu etme; şükran duyma
muattal : bir şeyin boşta olması, kullanılmaması
teşrik etmek : katmak, ortak etmek
kemâl-i sürur : tam ve mükemmel mutluluk
bakiye-i ömür : ömrün geri kalanı
alâkadar : alâkalı, ilgili
ruh u can : ruh ve canla, büyük bir istekle
şakird : talebe, öğrenci
had : sınır, yetki
hüsn-ü zan : iyi fikir, güzel düşünce
manzum : ölçülü ve kafiyeli sözler, şiir
hitap etme : konuşma
ârızî : kendisinden olmayan, ilinti
meziyet : üstün özellik
Âyetü’l-Kübrâ : en büyük delil anlamına gelen Risale-i Nur’da bir bölümün adı; Yedinci Şuâ
zuhur etme : ortaya çıkma
zan : sanma
serbestiyet : serbestlik
tefekkür : varlıklar üzerinde Allah’ı tanımayı sonuç verecek şekilde düşünme
misillu : gibi, benzer
tesbihat : Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına layık ifadelerle anma; namazdan sonra tesbih çekip dua etme bölümü
Lâ ilâhe illâllah : “Allah’tan başka ilâh yoktur”
berekât : bereketler
feyiz : bereket, bolluk
hakikat-ı tevhid : tevhid hakikati; her şeyin bir olan Allah’a ait olduğu gerçeği
ihtar : hatırlatma, uyarı
mukaddeme : önsöz
küre-i arz : yerküre, dünya
küllî : büyük ve kapsamlı
unsur : element; bir şeyi oluşturan parçalar
tabakat : tabakalar
lisan-ı hâl : hâl ve beden dili
bilisan-ı arz : arzın, yerin diliyle
bilisan-ı semâvât : göklerin diliyle
bilisan-ı cev : havanın diliyle
bilisan-ı anâsır : unsurların, elementlerin diliyle
inşaallah : Allah dilerse
Yükleniyor...