Aziz, sıddık kardeşlerim; İki sene tetkikattan sonra mahkeme tarafından bana teslim olunan mecmualardan bugün, mâsumlar taifesinin ve ümmî ihtiyarlar cemaatinin bana yâdigâr olarak gönderdikleri parçaları hâvi büyük ve yaldızlı ciltli bir mecmua gördüm. Bu mecmuanın başında tâ Kastamonu’ya yazdığım bir fıkrayı size göndermek hatırıma geldi. Belki de eskiden bir sureti size gönderilmiş. Bunda kanaatım geldi ki: Feylesoflara ve muannidlere karşı mâsumlar ve ümmîlerin mâsumâne ve hâlisâne olan bu elimdeki mecmuası, en büyük bir vasıta-i galebedir; inatları kırıp insafsızları insafa getirmiştir. İşte çok yerlerden bana gönderilen mecmualar ve ümmîlerin parçalarını üç mecmua içinde cem etmiştik. Ve mecmuanın başında, bu gelen parça yazılı gördüm, size de gönderiyorum.

Hem bununla, Risale-i Nur’un makbuliyetine delâlet eden sekiz parçadan mürekkep yaptığımız bir mecmua ve keramet-i Gavsiye ve Aleviye ve işaret-i Kur’âniyeden başka, lâhika ve saireden üç dört parça daha ilâve edilen mecmuanın başında yazılmaya lâyık bir parçayı leffen beraber gönderiyorum.

Umum kardeşlerime, bilhassa mâsum ve ümmîlere selâm ve dua eder ve dualarını istiyoruz. Ve bin mâşâallah ve bârekâllah onlara deriz. Onların yazılarını kimler görüyorsa, takdirkârâne meftun olur.

Risale-i Nur’un küçük ve mâsum şakirtlerinden elli altmış talebenin yazdıkları nüshaları bize göndermişler, o parçaları üç cilt içinde cem ettik.

İşte bu mecmuadaki parçaları yazanların nümune olarak bir kısmı şunlardır:

İsimleriYaşlarıİsimleriYaşlarıİsimleriYaşları
Ömer15Hüseyin11Mustafa14
Mustafa13Ahmed Zeki13Bekir9
Hâfız Nebi14Ayşe11Ali12
Hicret15Hâfız Ahmed12Ayşe11

İşte bu mecmuadaki risaleler, bu mâsum çocukların Risale-i Nur’dan ders aldıkları ve yazdıklarının bir kısmıdır. Onların bu zamanda bu ciddî çalışmaları gösteriyor ki, Risale-i Nur’da öyle bir mânevî zevk ve câzibedar bir nur var ki, mekteplerde çocukları okumaya şevkle sevk etmek için icad ettikleri her nevi eğlence ve teşviklere galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir şevk, Risale-i Nur veriyor ki, çocuklar böyle hareket ediyorlar. Hem bu hal gösteriyor ki, Risale-i Nur kökleşiyor. İnşaallah, daha hiçbir şey onu koparamayacak; ensâl-i âtiyede devam edecek, gidecek.

Aynen bu mâsum çocuk şakirtler gibi, Risale-i Nur’un câzibedar dairesine giren ümmî ihtiyarların dahi kırk-elli yaşından sonra Risale-i Nur’un hatırı için yazıya başlayıp yazdıkları kırk elli parça, iki üç mecmua içinde derc edildi. Bu ümmî ihtiyarların ve kısmen çoban ve efelerin, bu zamanda, bu acip şerait içinde, herşeye tercihan Risale-i Nur’a bu surette çalışmaları gösteriyor ki, bu zamanda Risale-i Nur’a ekmekten ziyade ihtiyaç var ki, harmancılar, çiftçiler, çobanlar, yörük efeleri, hâcât-ı zaruriyeden ziyade bir hâcât-ı zaruriyeyi, Risale-i Nur’un hakaikini görüyorlar.

Bu ciltte az ve sâir altı cild-i âhirde mâsumların ve ihtiyar ümmîlerin yazılarının tashihinde çok zahmet çektim. Vakit müsaade etmiyordu. Hatırıma geldi ve mânen denildi ki: Sıkılma! Bunların yazıları çabuk okunmadığından, acelecileri yavaş yavaş okumaya mecbur ettiğinden, Risale-i Nur’un gıda ve taam hükmündeki hakikatlerinden hem akıl, hem kalb, hem ruh, hem nefis, hem his, hisselerini alabilir. Yoksa, yalnız akıl cüz’î bir hisse alır, ötekiler gıdasız kalabilirler.

Risale-i Nur, sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı. Çünkü ondaki iman-ı tahkikî ilimleri, başka ilimlere ve maariflere benzemez. Akıldan başka çok letâif-i insaniyenin kut ve nurlarıdır.

Elhasıl: Mâsumların ve ümmî ihtiyarların noksan yazılarında iki fâide var: Birincisi: Teennî ve dikkatle okunmaya mecbur etmektir. İkincisi: O mâsumâne ve hâlisâne ve samimî ve tatlı dillerinden, derslerinden Risale-i Nur’un şirin ve derin meselelerini lezzetli bir hayretle dinlemek ve ders almaktır.
1 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Kardeşiniz
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Bâkî olan sadece Odur.
Önceki Risale: ( 34 ) / Sonraki Risale: ( 36 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aziz : çok değerli, izzetli
sıddık : çok doğru ve bağlı
tetkikat : araştırmalar, incelemeler
mecmua : belli bir konuda yazılan yazıların toplandığı eser; kitap
mâsum : günahsız, suçsuz; çocuk
taife : grup, topluluk
ümmî : okuma yazma bilmeyen
yâdigâr : bir kimseyi veya olayı hatırlatan eşya
hâvi : içine alan
fıkra : belli bir düşünceyi anlatmak üzere kaleme alınan yazı; bölüm
suret : kopya
kanaat : görüş, fikir
feylesof : filozof; felsefe ile uğraşan, felsefeci
muannid : inatçı, direnen; inanmamakta inat eden
mâsumâne : günahsızca, suçsuz olarak
hâlisâne : ihlâslı bir şekilde, samimî
vasıta-i galebe : üstünlük vesilesi
cem etmek : toplamak
makbuliyet : kabul edilmişlik, geçerlilik
delâlet eden : delil olan, gösteren
mürekkep : birden fazla parçadan oluşmuş
Keramet-i Gavsiye : Abdülkadir Geylânî’nin kerametli bir şekilde verdiği haberlerin yeraldığı Sekizinci Lem’a
Keramet-i Aleviye : Hz. Ali’nin (r.a.) kerametli haberlerine dair yazılan On Sekizinci Lem’a ve Sekizinci Şuâ
işaret-i Kur’âniye : Kur’ân’ın işareti; Birinci Şuâ
lâhika : ek; mektup
leffen : ekte, bitişik olarak
umum : bütün
bârekâllah : Allah hayırlı ve mübarek kılsın anlamında, beğeniyi ifade etme için kullanılan bir söz
takdirkârâne : takdir edercesine
meftun olma : aşık olma, tutulma
şakirt : öğrenci, talebe
nüsha : kopya
câzibedar : çekici
icad etme : var etme, yeni bir şey ortaya çıkarma
nevi : çeşit, tür
galebe : üstün gelme
sürur : mutluluk, sevinç
ensâl-i âtiye : gelecek nesiller
şakirt : öğrenci, talebe
ümmî : okuma yazma bilmeyen
mecmua : belli bir konuda yazılan yazıların toplandığı eser; kitap
derc edilmek : yerleştirilmek, toplanmak
efe/yörük efe : yiğit, özellikle Batı Anadolu’da köy yiğidi
şerait : şartlar
suret : şekil, biçim
hâcât-ı zaruriye : zorunlu ihtiyaçlar
hakaik : hakikatler, gerçek mahiyetler, asıl ve esaslar
cild-i âhir : son cilt
tashih : düzeltme
taam : gıda, yiyecek
hisse : pay
nefis : insanı daima kötülüğe, hazır zevk ve isteklere sevk eden duygu
cüz'î : az, küçük, ferdî
iman-ı tahkikî : sağlam, sarsılmaz bir iman; inandığı şeylerin aslını esasını bilerek inanma
maarif : bilgiler, ilimler
letâif-i insaniye : insandaki duygular
kut : gıda
elhasıl : kısaca, özetle
teennî : dikkatlice ve düşünerek iş yapma
mâsumâne : günahsızca, suçsuz olarak
hâlisâne : ihlâslı bir şekilde, karşılık beklemeksizin
acip : acayip, şaşırtıcı
Yükleniyor...