Kardeşlerim; Bu defa Meyve Risalesi’nin tam kıymetini bilen ve kendine “Meyveci” namını veren Risale-i Nur santralcısının yazdığı mektup, beni çok memnun eyledi. Çünkü, Hulusi, Hakkı gibi yirmi seneye yakın bir zamandan beri mâbeynlerinde olan samimane dostluk ve kardeşlik tam devam ve sebat ettiği gibi, onların Risale-i Nur’a karşı alâka ve irtibat ve sadakatleri, aynen mâbeynlerindeki hâlisâne münasebetleri gibi hem devam ediyor, hem metanet kesb ediyor, ârızalarla sarsılmıyor. Cenâb-ı Hakka şükrediyorum ki, böyle hâlis, muhlis ve başkalara hüsn-ü misal olan sadık şakirtleri Risale-i Nur’a vermiş ki, daimî hakta hulûs ile ve Nur hizmetinde sabır içinde şükrediyorlar. O Meyvecinin civarında, ismini söylemediğim malûm ve çok alâkadar olduğum kardeşlerim, hususan Barla sıddıkları, beni çok defa hayalen eski zamana ve o memlekete celb ediyorlar, Barla ve dağlarında gezdiriyorlar. Ben, onlarla ve o yerleriyle çok alâkadarım, unutmuyorum. Onlara binler selâm ediyorum.
• • •
Önceki Risale: ( 53 ) / Sonraki Risale: ( 55 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

hüsn-ü misal : güzel örnek
sadık : bağlı, doğru
şakirt : öğrenci, talebe
daimî : devamlı, sürekli
hulûs : içtenlik, gönülden gelen samimiyet
malûm : bilinen, belli
alâkadar : alâkalı, ilgili
hususan : bilhassa, özellikle
sıddık : çok doğru ve bağlı
celb etme : çekme
mâsum : günahsız, suçsuz; çocuk
ümmî : okuma yazma bilmeyen, tahsil görmemiş
hemşire : kız kardeş
müsadere : el koyma, toplama, toplatma
hakikî : asıl, gerçek
keşfiyat : keşifler, bazı hakikatleri ortaya çıkarma, keşfetme hâlleri
tasdik etme : onaylama, doğrulama
muavin : yardımcı
vâris : mirasçı
hizmet-i Nuriye : Risale-i Nur hizmeti
mahsulât : ürünler, neticeler, sonuçlar
bedel : karşılık
Yükleniyor...