Aziz, sıddık kardeşlerim; Merhum Şehid Hafız Ali’nin (r.h.) kitaplarıyla beraber bana gelen mübareklerin pehlivanı ve Abdurrahman’ların kahramanı büyük ruhlu Küçük Ali’nin Sikke-i Tasdîk-i Gaybî nâmındaki mecmuası çok güzel ve münasiptir. Fakat Lâhikada ve bilhassa Emirdağı parçasında, Risale-i Nur’un kerametlerine alâkadar zelzele ve yağmur ve kuşlar bahisleri gibi daha münasip gördüğünüz mektuplar o Sikke’nin âhirine girse, daha güzel olur. Bu münasebetle, mübarekler heyetinin bayramlarını tekrar tebrikle Küçük Ali’ye bin bârekâllah derim.

Safranbolu bahadırı fedakâr Mustafa Osman’ın buradaki şakirtlere gönderdiği güzel mektubu okudum. Bu zât dahi Hasan Feyzi gibi fevkalâde sadakatini ve hüsn-ü zannını edîbane yazmış, fakat Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsi yerine bana haddimden çok ziyade makam vermiş. Üstadını, kendi parlak âyinesinde çok parlak görmüş. Ben de onun o hüsn-ü zannını bir mânevî dua yerinde kabul ettim. Hem onun, hem civarındaki kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ederiz.
• • •
Önceki Risale: ( 58 ) / Sonraki Risale: ( 60 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Medrese-i Nuriye : Risale-i Nur’un okunduğu yer
alâkadar : alâkalı, ilgili
teyid : destekleme, kuvvetlendirme
vâris : mirasçı
mezkûr : adı geçen
ruh u can : ruh ve can, büyük bir istekle
mânevî : mânâya ait
mâsum : günahsız, suçsuz; çocuk
tâife : grup; topluluk
ümmî : okuma yazma bilmeyen
hemşire : kız kardeş
selâmet : esenlik, güven
saadet : mutluluk
hatm-i mekal : sözü bitirmek, söze son vermek
aziz : çok değerli, izzetli
sıddık : çok doğru ve bağlı
merhum : rahmete kavuşmuş, vefat etmiş
şehid : Allah yolunda canını feda eden Müslüman
Sikke-i Tasdîk-i Gaybî : Risale-i Nur’da yer alan bir eser
mecmua : belli bir konuda yazılan yazıların bir araya toplanmasından oluşan kitapçcık
münasip : uygun
lâhika : ek, ilâve; Yirmi Yedinci Mektup
bilhassa : özellikle
Emirdağı : Emirdağı Lâhîkası; Risale-i Nur’da Yirmi Yedinci Mektup içinde yer alan bir eser
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak görünen olağanüstü hâl ve fiil
zelzele : deprem, sarsıntı
bahis : konu
Sikke : Sikke-i Tasdik-i Gaybî mecmuası
âhir : en son
münasebet : bağlantı, ilişki
bârekâllah : tebrikler; Allah hayırlı ve mübarek kılsın
bahadır : kahraman, cesur, yiğit
şakirt : öğrenci, talebe
sadakat : bağlılık
hüsn-ü zan : güzel düşünce
edîbane : edebiyatçı gibi
şahs-ı mânevî : tüzel kişilik; mânevî şahıs, belli bir ideal ve gaye etrafında bir araya gelen topluluğun oluşturduğu mânevî şahsiyet, ortak kimlik
Yükleniyor...