Vasiyetnamemdir.

Aziz, sıddık kardeşlerim ve vârislerim; Ecel gizli olmasından, vasiyetname yazmak sünnettir. Benim metrûkâtım ve Risale-i Nur’dan olan benim hususî kitaplarım ve güzel ciltlenmiş mecmualarım ve sair şeylerimin bütününü, Gül ve Nur fabrikaların heyetine, başta Hüsrev ve Tahirî olarak o heyetten on iki 1 kahraman kardeşlerime vasiyet ediyorum. Onlara bırakıyorum ki, emr-i Hak olan ecelim geldiği zaman, benim arkamda o metrûkâtım, benim bedelime o sadık ve mübarek ellerde hizmet-i Nuriye ve imaniyede çalışsın ve istimal edilsin.

Kardeşlerim, bu vasiyetten telâş etmeyiniz. Ben, teessürattan ve dokuz defa zehirlenmekten, pek çok zaif olmakla beraber gizli münafıkların desiselerle müteaddit suikastları için bu vasiyeti yazdım. Merak etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye ve hıfz-ı İlâhî devam ediyor.
2 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Kardeşiniz
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Kardeşim Abdülmecid, Zübeyir, Mustafa Sungur, Ceylân, Mehmed Kaya, Hüsnü, Bayram, Rüştü, Abdullah, Ahmed Aytimur, Âtıf, Tillolu Said, Mustafa, Mustafa, Seyyid Salih.
2 : Bâkî olan sadece Odur.
Önceki Risale: ( 80 ) / Sonraki Risale: ( 82 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

vasiyetnâme : bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği arzu ve isteklerini belirten yazı
aziz : çok değerli, izzetli
sıddık : çok doğru ve bağlı
vâris : mirasçı
ecel : ölüm vakti
sünnet : Peygamberimizin söz, emir ve hareketlerine dayanan yüce prensipler
metrûkât : kişinin ölümünden sonra geriye bıraktığı şeyler
mecmua : belli bir konuda yazılan yazıların toplandığı eser, kitap
sair : başka
heyet : bir topluluğu meydana getiren kişilerin bütünü, grup, kurul
emr-i Hak : Allah’ın emri
bedel : karşılık
sadık : bağlı, doğru
mübarek : bereketli, hayırlı
hizmet-i Nuriye ve imaniye : Risale-i Nur ve iman hizmeti
istimal : kullanma
teessürat : üzüntüler
münafık : iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen
desise : hile, aldatma
müteaddit : bir çok, çeşitli
inayet-i Rabbaniye : Allah’ın inayeti, yardım
hıfz-ı İlâhî : Allah’ın koruması, himayesi
Yükleniyor...