Muhterem din kardeşim; Kırk gündür yatakta sizinle meşgulüm. Hayal ve mesmuuma nazaran, huzurunuzun muhtel olduğuna zâhibim.
1 اَلْمُؤْمِنُ بَلَوِىٌّ Tahminen on gün kadar evvelsi, sokaklarda “Hâlis Afyon tereyağım var” diyen birisini pencereden yanıma çağırıp biraz yağ aldım. Maksadım sizi sormaktı. Afyon’dan Emirdağı kazasına sürüldüğünüzü, ahalinin sizinle görüşmesinin yasak olduğunu duyunca çok müteessir oldum.

Muhterem din kardeşim; Bu mektubu size yazan, otuz bir sene evvelsi sizinle Erzurum’un Esad Paşa Medresesinde, Umumî Harpte Kafkas’ın karlı dağlarında ve yirmi dört sene evvel de mebusluğum hengâmında Van Valisi Haydar Bey dostunuzla Millet Meclisi salonunda görüşen Erzurum’un esbak mebuslarından Yeşil oğlu Mehmed Salih.

Mehmed Salih (r.h.)

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Mü’min, musibete çok maruz kalır.” Süyûtî, el-Fethü’l-Kebîr, 1:325; el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1:295.
Önceki Risale: ( 98 ) / Sonraki Risale: ( 100 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

muhterem : hürmete lâyık, saygıdeğer
mesmu : işitilmiş haber
nazaran : bakarak, göre
muhtel olma : bozulma, karışma
zâhib : kanaat ve fikre sahip olan
hâlis : saf, katıksız
kaza : ilçe
müteessir olma : etkilenme, üzülme
Umumî Harp : Dünya Savaşı
mebus : milletvekili
hengâm : zaman, ân
esbak : önceki, eski
aziz : çok değerli, izzetli
insaniyet : insanlık
minnettar : şükran duyma, mânen borçlu olma
tahammül : dayanma, katlanma
reis : başkan
Yükleniyor...