“Emirdağ Lâhikası-I” ile bu “Emirdağ Lâhikası-II” arasında Nur Müellifi Üstadımız Hazretleri bazı talebeleriyle Afyon hapsine sevkle, orada muhakeme edilmiş ve Afyon hapsinde kaldığı yirmi ay zarfında yazdıkları mektup ve müdafaaları Şuâlar’da ve kısmen Tarihçe-i Hayat’ta neşredilmiştir.


Aziz, sıddık kardeşlerim; Bayram tebrikiyle beraber herbirinizi derecesine göre birer Said ve birer vârisim ve benim yerimde Nurların birer bekçi muhafızı olarak mânevî bir hâtıraya binaen kabul ettiğimi haber verdiğim gibi, şimdi de size beyan ediyorum. Mâdem haddimden çok ziyade hüsn-ü zannınızla bana ulûm-u imaniye ve hizmet-i Kur’âniyede bir üstadlık vermişsiniz. Ben de herbirinize derecesine nisbeten eski zaman üstadlarının icazet almaya lâyık olan talebelerine icazet-i ilmiyeyi verdikleri misilli icazet veriyorum. Ve bütün kanaatimle ve ruh u canımla sizi tebrik ediyorum. İnşaallah şimdiye kadar sadakat ve ihlâs dairesinde fevkalâde neşr-i envar ettiğiniz gibi, daha parlak devam edip bu âciz, zaif, mütekaid Said bedeline binler muktedir, kuvvetli vazifeperver Saidler olursunuz.
Said Nursî
Sonraki Risale: ( 2 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âciz : çaresiz, güçsüz
aziz : çok değerli, izzetli
bedel : karşılık
beyan etmek : açıklamak
binaen : dayanarak, dolayı
Diyanet Riyaseti : Diyanet İşleri Başkanlığı
had : sınır
hizmet-i Kur’âniye : Kur’ân hizmeti
hüsn-ü zan : güzel düşünce
icazet : diploma, izin
icazet-i ilmiye : ilmî icazet, diploma
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet
inşaallah : Allah’ın dilemesiyle, izniyle
kaide : düstur, kural
kanaat : görüş, fikir
kıymettar : kıymetli, değerli
memleket-i İslâmiye : İslâm memleketi
misil : benzer
muhafız : koruyan, bekçi
muktedir : gücü yeten, güç ve iktidar sahibi
mütekaid : emekli
neşr-i envar : nurları yayma
nisbeten : göre; oranla
perişaniyet : perişanlık, sefillik
ruh u can : ruh ve can; büyük içtenlik
sadakat : bağlılık, sebat
sıddık : çok doğru ve bağlı
tashih : düzeltme
tefsir-i Kur’ân : Kur’ân tefsiri
tesemmüm : zehirlenme
ulûm-u imaniye : iman ilimleri; imanla ilgili ilimler
vâris : mirasçı
vazifeperver : vazife sever; çalışmayı sever
Yükleniyor...